Podczas odbywającej się w Katowicach, VI Konferencji Rada Nadzorcza, wyróżnienie Człowiek Corporate Governance 2016 otrzymał dr Wiesław Rozłucki – współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej wieloletni prezes. Wyróżnienie Człowiek Corporate Governance przyznawane jest corocznie osobie, która wnosi istotny wkład w rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

Myślą przewodnią VI Konferencji Rada Nadzorcza jest spojrzenie, w aspekcie krajowym i międzynarodowym, na nadzór właścicielski z perspektywy osoby fizycznej, grupy kapitałowej i samorządu.

To cykliczne wydarzenie wpisało się już na stałe kalendarz wydarzeń poświęconych corporate governance w Polsce. Nie bez przyczyny, gdyż poruszane są podczas jej trwania praktyczne problemy związane z nadzorem właścicielskim.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A. poinformowała o planach emisji obligacji długoterminowych.

Ponieważ w dniu 2 stycznia 2017 r. ma nastąpić wykup obligacji o oprocentowaniu zmiennym serii A i B GPW S.A., spółka rozpoczęła przygotowania do emisji obligacji długoterminowych, emitowanych w celu refinansowania obligacji serii A i B. Wyemitowane obligacje będą wykupione prawdopodobnie w pięć lat od daty emisji. Wartość nominalna emitowanych papierów, której można się spodziewać, to 120 mln PLN.

Zarząd Kruk S.A., w związku z emisją obligacji spółki w ramach trwającego III Programu Emisji Obligacji Publicznych, poinformował o dokonaniu przydziału obligacji serii AB2. Zarząd spółki poinformował również o podjęciu, w dniu 19 maja 2016 roku, uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2. Emisja prowadzona była na podstawie zapisów Prospektu Emisyjnego, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DB spółki PCC Rokita S.A., w dniu 11 maja br. Zarząd poinformował o dokonaniu przydziału tych obligacji inwestorom. Obligacje te są emitowane zgodnie z „Prospektem Emisyjnym” i „Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii DB”, opublikowanymi w dniach 29 marca i 29 kwietnia br. Obligacje serii DB stanowią część zadłużenia emitowanego przez PCC Rokita w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

Zarząd spółki ED Invest S.A. poinformował w komunikatach bieżących o częściowym wykupie obligacji w ramach tzw. Okresowej Amortyzacji. Przedterminowy wykup nastąpi zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji tej serii.

Przedterminowy wykup obligacji spółki ED Invest dotyczy papierów serii A, które są notowane na rynku obligacji Catalyst (obligacje EDI1116). Ostateczny wykup obligacji EDI1116 ma nastąpić w dniu 16 listopada 2016 roku.

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował, że przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii DA. Łącznie do objęcia było 250.000 walorów o wartości nominalnej 100 zł każda.

Inwestorzy złożyli łącznie 730 zapisów na 765.283 obligacje.

Oprocentowanie obligacji notowanych na Catalyst

Oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst w pierwszym kwartale bieżącego roku ukształtowało się na średnim poziomie 5,97%. Biorąc pod uwagę ten sam okres, najlepiej oprocentowane bankowe lokaty roczne** dawały około 2,6%zysku, a obligacje skarbowe przynosiły średnio 3,05% (kwartał wcześniej było to 3,16%).

Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 130% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanych lokat i o ok. 96% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Biorąc pod uwagę obligacje korporacyjne z wyłączeniem banków komercyjnych, średni dochód z obligacji wyniósł 6,28% (w poprzednim kwartale 6,38%) rocznie. Oprocentowanie obligacji banków komercyjnych ukształtowało się na średnim poziomie 4,50% (poprzedni kwartał – 4,45%). Odsetki od obligacji banków spółdzielczych wyniosły średnio 5,16% (poprzednio – 5,18%)

W dniu 7 kwietnia 2016 roku Regis sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 kwietnia nastąpi przedterminowy wykup obligacji serii A1 na żądanie Emitenta. Obligatariusze zdążyli już się przyzwyczaić do systematycznego wykupu obligacji serii A1 amortyzacji obligacji), jednak tym razem spółka postanowiła skorzystać z opcji call i wykupić wszystkie pozostałe w obrocie papiery serii A1. Ustalenie praw do wykupu nastąpi 21 kwietnia.

Kruk S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii AB1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, w tym ich ceny emisyjnej i liczby emitowanych walorów. Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępnym na stronie internetowej emitenta.