Spółka Everest Capital Sp. z o.o. poinformowała o przeniesieniu przedsiębiorstwa Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. na spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna. Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1357 polegającą w szczególności na wprowadzeniu obowiązku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Zarząd spółki akcyjnej Kruk poinformował w komunikacie o podjęciu w dniu 25 lutego 2016 r. uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA2.

Celem emisji jest przeznaczenie pozyskanych środków na:

  • nabycie pakietów wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Kruk przez akwizycje.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego III programu emisji obligacji Kruk S.A. Dokument sporządzony został w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) poinformowała w serii raportów bieżących o zakończeniu procesu refinansowania zadłużenia. Oszczędności dla spółki, związane z redukcją kosztów odsetkowych mają wynieść 400 mln zł rocznie.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2015 roku wyniosło 6,04% (w poprzednim kwartale 6,15%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 2,6% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,16% (w poprzednim kwartale 3,37%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 132% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 91% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd REGIS Sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 stycznia 2016 r. obligatoryjny wykup części obligacji serii A1.

Okresowa amortyzacja obejmie 420 sztuk obligacji, czyli 5% łącznej liczby wyemitowanych papierów serii A1.

Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji obligacji serii W2 do skutku i przydzieleniu inwestorom wszystkich 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł.

Zapisy w ramach oferty publicznej przyjmowane były w dniach 18-25 listopada 2015 r. W tym okresie 982 inwestorów złożyło zapisy na 1.996.503 obligacji. W związku z tym emitent dokonał redukcji zapisów (stopa redukcji wyniosła 84,97%).

Zarząd IIF S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale 3.000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Spółka pozyskała więc 3 mln zł.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku, a termin zapadalności to 2 lata.

Cyfrowy Polsat S.A. poinformował, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podniosła ratingi dla Cyfrowego Polsatu i jego spółki zależnej Metelem Holding Company Limited (podmiot kontrolujący Polkomtel sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej sieci Plus) oraz dla obligacji wyemitowanych przez Eileme 2 AB – spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu.

W sobotę, 19 września 2015 roku zarząd MAK DOM Sp. z o.o. poinformował, że spółka wyemitowała 13.100 szt. zabezpieczonych obligacji serii F. Walory tej serii są obligacjami zwykłymi na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji korporacyjnej dewelopera z Piaseczna to 1.000 złotych. Emitent pozyskał zatem od inwestorów 13,1 mln złotych.