Zarząd IIF S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale 3.000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Spółka pozyskała więc 3 mln zł.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku, a termin zapadalności to 2 lata.

Cyfrowy Polsat S.A. poinformował, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podniosła ratingi dla Cyfrowego Polsatu i jego spółki zależnej Metelem Holding Company Limited (podmiot kontrolujący Polkomtel sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej sieci Plus) oraz dla obligacji wyemitowanych przez Eileme 2 AB – spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu.

W sobotę, 19 września 2015 roku zarząd MAK DOM Sp. z o.o. poinformował, że spółka wyemitowała 13.100 szt. zabezpieczonych obligacji serii F. Walory tej serii są obligacjami zwykłymi na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji korporacyjnej dewelopera z Piaseczna to 1.000 złotych. Emitent pozyskał zatem od inwestorów 13,1 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że planuje emisję obligacji infrastrukturalnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Emisja ma mieć wartość 500 mln euro, a oferta odbędzie się  na przełomie października i listopada. Według wiceprezesa banku będzie to jedyna oferta BGK w tym roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała w raporcie bieżącym, że rozważa możliwość zrolowania obligacji GPW0117. GPW prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy byliby gotowi na objęcie w ofercie prywatnej długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, celem zrefinansowania (wcześniejszego wykupu) obligacji zapadających w styczniu 2017 roku. Po takiej operacji zadłużenie spółki pozostać ma na niezmienionym poziomie.

W dniu 5 sierpnia 2015 r. zarząd REGIS Sp. z o.o. otrzymał informację z KDPW o o umorzeniu 420 sztuk obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 420.000 zł. Umorzone obligacje zostały nabyte w dniu 29 lipca 2015 r. w ramach okresowej amortyzacji obligacji.

W dniu 30 lipca 2015 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZ S.A. obejmującej likwidację majątku.

Sędzią komisarzem został SSR Paweł Biliński, natomiast syndykiem Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z siedzibą we Wrocławiu.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec drugiego kwartału 2015 roku wyniosło 6,38% (w poprzednim kwartale 6,70%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 2,8% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,56% (w poprzednim kwartale 3,83%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 128% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 79% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd PCC Rokita poinformował, że zgodnie z harmonogramem emisji, podjął dzisiaj uchwałę o przydziale obligacji serii CA.

Inwestorom przydzielono wszystkie z 200.000 oferowanych walorów. Cena emisyjna wynosiła 100 zł. Emitent pozyskał 20 mln zł.

Obecnie (16.06.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka nadal maleje, a proces ten trwa mniej więcej od połowy marca 2015. W kolejnym miesiącu obserwujemy wzrost rentowności, w zasadzie na całej długości krzywej, a szczególnie w segmencie średnich czasów do terminu wykupu. Segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu jest najbardziej stabilny i jako jedyny odnotował niewielki spadek rentowności.