11 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy III Programu Emisji Obligacji spółki PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Prospekt będzie stanowił podstawę emisji i publicznego oferowania obligacji korporacyjnych spółki oraz ich dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym.

Zarząd Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji do skutku i przydziale obligacji korporacyjnych serii W1 i Z1.

Seria Z1

Emisja obligacji serii Z1 została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej. Wartość emisji wynosiła 100 mln zł, a spółka przydzieliła wszystkie oferowane obligacje, a popyt instytucji kilkukrotnie przekroczył pulę oferowanych papierów. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł (przydzielono więc 100.000 obligacji).

Obecnie (13.05.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka wyraźnie maleje od mniej więcej połowy marca 2015. Świadczy o tym wzrost rentowności w zasadzie na całej długości krzywej, a szczególnie w segmencie długich czasów do terminu wykupu. Segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu jest najbardziej stabilny.

Formalnie emisję przeprowadził Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ale znacznie większa ilość osób kojarzy nazwę marki „Bocian pożyczki”, pod którą spółka Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność operacyjną. Everest Capital sp. z o.o. jest spółką zależną Everest Finanse sp. z o.o. sp.k.

Zarząd Pragma Faktoring poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji korporacyjnych serii G. Zapisy były prowadzone w dniach 8-21 kwietnia 2015 r. Przydziału walorów dokonano 23 kwietnia.

W pierwszym kwartale 2015 roku ponad połowa emisji, które zostały przez nas ocenione pod kątem ryzyka kredytowego, jakie ponoszą inwestorzy, trafiło do grupy czerwonej.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wyniosło 6,70% (w poprzednim kwartale 7,06%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,83% (w poprzednim kwartale 4,02%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 123% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 75% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS Sanok) poinformował o przydzieleniu obligacji serii PBS0325. Przydzielono 26.230 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji wyniosła więc 2.623.000 zł.

Podstawowy termin wykupu walorów to 31 marca 2025 roku (obligacje 10-letnie). Ich oprocentowanie jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 400 b.p. (punktów bazowych).

W dniu 11 marca PCZ SA przekazał komunikat będący odpowiedzią na spadające od paru tygodni notowania obligacji korporacyjnych spółki na rynku Catalyst. PCZ z zaskoczeniem przyjął mocne obniżki cen rynkowych obligacji, gdyż spółka nie posiada wymagalnych zobowiązań, a bieżącą sytuację płynnościową określa jako dobrą.

Zarząd Kerdos Group S.A. poinformował, że 9 marca 2015 roku została zakończona i doszła do skutku emisja obligacji korporacyjnych na okaziciela serii J.

Inwestorzy objęli 9.980 sztuk z 10.000 oferowanych obligacji – zatem spółce udało się uplasować zdecydowaną większość oferowanych walorów i pozyskać 9,98 mln złotych. Obligacje serii J mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst – zadecyduje o tym emitent.