Uwaga metodologiczna: wszystkie rozważania w tym artykule dotyczą krzywych zerokuponowych. W celu otrzymania możliwości uwzględnienia obligacji kuponowych w krzywej zerokuponowej rozkładamy obligacje kuponowe na pęki obligacji bezkuponowych metodą bootstrapową. Zwiększa (zagęszcza) to znacząco liczbę punktów do aproksymacji. 

Krzywa rentowności w pytaniach i odpowiedziach

Co na temat stóp procentowych można znaleźć w serwisie InvestTracer?

Jak wykorzystać krzywą rentowności w praktyce?

 

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Chociaż jest to zupełnie nowa ustawa, to jednak w dużej części jej zapisy są tożsame z dotychczas obowiązującą ustawą z 1995 roku. Niemniej jednak wprowadzono do niej szereg zmian i uzupełnień, które wynikały z potrzeb praktyki rynkowej. Wydaje się, że nowa rozwiązania ustawowe powinny dobrze przysłużyć się rozwojowi rynku obligacji w Polsce.

Generalnie giełdy papierów wartościowych można podzielić na dwa podstawowe modele:

  • giełda papierów wartościowych modelu niemieckiego,
  • giełda papierów wartościowych modelu amerykańskiego.