Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez Prywatny Inkubator Biznesów spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16, KRS 0000177748, NIP: 679 27 77 060, REGON: 356745968 (dalej „PIB”), zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości stron www.pib-finanse.pl oraz www.pib-obligacje.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwisy”), którzy nawiązali kontakt z firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisach.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwisy i korzystających z usług oferowanych za ich pośrednictwem.

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej „RODO”).

Dane osobowe

 1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (dalej „Użytkownik”).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator Danych”) zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest: Prywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16 Adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 2a/16, 30-418 Kraków Tel. 532 088 734, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

 1. Administrator Danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z:
 • 6 ust.1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

           lub

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.
 1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie, tj. w celu umożliwienia kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami PIB.
 2. Administrator Danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 1. Za pośrednictwem Serwisów znajdujących się pod adresami: www.pib-finanse.pl oraz www.pib-obligacje.pl są gromadzone następujące dane osobowe:
 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Ewentualna wysokość środków do zainwestowania
 • Ewentualna wysokość poszukiwanego finansowania
 • Treść zapytania
 1. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę utrzymania Serwisów oraz firmy zapewniające obsługę informatyczną w szczególności obsługę baz danych.
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z realizacji umowy z Użytkownikiem lub z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Danych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 1. Administrator Danych gromadzi logi Serwisów (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwisy.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

Zgodnie z art. 15 Administrator Danych dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi Danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych dosobowych bez przeszkód ze strony Administratora Danych, któremu dostarczono te dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, który został podany w formularzu kontaktowym. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora Danych (Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. ul. Zakopiańska 2a/16, 30-418 Kraków) list polecony zawierający takie żądanie.
 1. Zgodnie z przepisami prawa Administrator Danych do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator Danych nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 1. Na działania Administratora Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora Danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Danych posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 1. Administrator Danych zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora Danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora Danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Administrator Danych oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 1. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Danych stosuje wysoki poziom zabezpieczeń
 2. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ulicy Zakopiańskiej 2a/16.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics.
 2. Pozyskane dane są wykorzystywane do analizy statystycznej ruchu w Serwisie.
 3. Google Analytics używa cookies, a informacje na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika z tychże cookies (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane do Google i przechowywane na jego serwerach.
 4. Każdy Użytkownik może wpływać na sposób, w jaki Google Analytics gromadzi dane Użytkownika, dzięki dodatkowi do przeglądarki internetowej blokującemu Google Analytics. Przekazuje on do skryptu JavaScript Google Analytics instrukcję, by informacje o wizycie na danej witrynie nie były przesyłane do Google Analytics. Dodatek jest dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisów.
 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisów oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.