Obligacje korporacyjne to alternatywne wobec kredytu bankowego źródło finansowania działalności spółki.

Emisja obligacji może okazać się korzystniejsza pod wieloma względami. Szczególnie warty podkreślenia jest fakt, że w przeciwieństwie do kredytu, obligacje nie mogą zostać wypowiedziane (przedstawione do wykupu) przed terminem ich zapadalności, jeśli tylko terminowo są spłacane odsetki, a emitent nie jest w upadłości lub likwidacji. Szybkie pozyskanie środków finansowych oraz łatwa możliwość wcześniejszej spłaty, spłata kapitału dopiero przy wykupie obligacji, a nie w ratach jak w przypadku kredytu, sprawiają, że obligacje korporacyjne mogą być instrumentami bardziej elastycznymi niż kredyt bankowy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice między finansowaniem działalności kredytem a obligacjami korporacyjnymi.

 kredyt bankowyObligacje korporacyjne
Maksymalna wysokość finansowaniaOkreśla bankWstępnie szacuje organizator emisji wraz z emitentem, a ostatecznie decydują inwestorzy obejmujący wszystkie oferowane obligacje lub tylko ich część
Zdolność kredytowaOkreśla bankOceniana przez organizatora emisji, a następnie przez inwestorów nabywających obligacje
Rzeczywiście pozyskane środkiWg decyzji bankuWg ilości obligacji kupionych przez inwestorów, dlatego ważne jest wybranie organizatora emisji, który będzie w stanie zapewnić sprzedaż wymaganej ilości obligacji.
KosztyProwizja banku oraz odsetkiWynagrodzenie organizatora emisji oraz odsetki (kupony obligacji).
Rodzaj oprocentowaniaPrzeważnie zmienne, uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowychStałe lub zmienne - decyduje emitent obligacji (spółka)
Czas pozyskania finansowaniaOd kilku dni do kilku miesięcy1-2 miesiące w przypadku sprawnej współpracy spółki i organizatora emisji
ZabezpieczenieZgodnie z regulacjami banku. Zabezpieczenie kredytu jest obowiązkowe.Obligacje mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone hipoteką, gwarancją, zastawem rejestrowym, poręczeniem, cesją wierzytelności itp. Zabezpieczenie obligacji jest opcjonalne – decyduje o nim emitent mając na uwadze, że obligacje niezabezpieczone są przeważnie wyżej oprocentowane od zabezpieczonych.
Wcześniejsza spłata zobowiązań
Możliwa, jeśli dopuszcza to umowa kredytowa.Możliwa, jeśli spółka zapisała to w warunkach emisji.
Żądanie wcześniejszej spłaty przez wierzyciela
Bank może wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowej spłaty kredytuObligatariusze mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu tylko w wypadku, gdy spółka emitująca obligacje przyznała im takie prawo w warunkach emisji.