Obligacje są zbywalnymi papierami wartościowymi, co oznacza, że w większości przypadków można nimi swobodnie handlować. Rynek obrotu obligacjami można podzielić na rynek pierwotny i rynek wtórny.

Rynek pierwotny

O rynku pierwotnym można mówić w sytuacji, gdy pierwsi nabywcy obejmują obligacje oferowane przez emitenta. Z kolei emitent może przeprowadzić emisję w formie oferty publicznej lub oferty prywatnej.

 

Oferta publiczna

Emisja obligacji może być przeprowadzania w drodze oferty publicznej, co oznacza, ze jest kierowana do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata. W takim wypadku zostaje sporządzony specjalny dokument informacyjny (prospekt emisyjny, memorandum), w którym zawarte są szczegółowe informacje o emitencie, parametrach przeprowadzanej oferty i obligacjach.

 

Oferta prywatna

Obligacje mogą być również oferowane w drodze emisji niepublicznej, czyli prywatnej. Szczegółowe informacje dotyczące emisji zawarte są w propozycji nabycia i udostępniane zawężonemu kręgowi osób (nie więcej niż 149) i tylko te osoby mogą złożyć zapisy na oferowane obligacje.

 

Rynek wtórny

Obligacje mogą być wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu (notowane na rynku). W Polsce jest to najczęściej rynek Catalyst. Aby zawierać transakcje na tym rynku należy posiadać rachunek inwestycyjny.

W przypadku obligacji nienotowanych istnieje możliwość zawarcia transakcji na rynku niepublicznym za pośrednictwem domu maklerskiego. Wiąże się to często z koniecznością samodzielnego znalezienia drugiej strony transakcji. Ponadto można dokonać transakcji kupna-sprzedaży obligacji na drodze umowy cywilno prawnej.

 

  • Catalyst

Jest to platforma  służąca do obrotu obligacjami. Została stworzona wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A..

Część detaliczna platformy jest organizowana przez GPW. Składa się z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO) i tu właśnie mają możliwość zawierania transakcji inwestorzy indywidualni. Aby móc to zrobić należy posiadać rachunek inwestycyjny w domu maklerskim.

Więcej informacji na temat obrotu giełdowego obligacjami korporacyjnymi znajdą Państwo pod adresem: http://gpwcatalyst.pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw. Obrót obligacjami odbywa się w godzinach 9.00-17.00. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo pod adresem http://gpwcatalyst.pl/zasady_obrotu

BondSpot to hurtowa część platformy Catalyst składająca się z regulowanego rynku pozagiełdowego i alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowana przez BondSpot S.A. Ta część rynku jest przeznaczona dla dużych inwestorów, a minimalna wartość zawieranej transakcji (jednostka transakcyjna) to pakiet obligacji o wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł.

  • Transakcje na rynku niepublicznym prowadzonym przez dom maklerski

Domy maklerskie mają zwykle swoje komórki organizacyjne zajmujące się zawieraniem transakcji na rynku niepublicznym. Przeważnie pomagają klientom w znalezieniu drugiej strony transakcji lub same stają się jej stroną. Ponadto transakcje zawierane za pośrednictwem domu maklerskiego są zwolnione z podatku od czynności cywilno prawnych (PCC).

 

  • Umowy sprzedaży cywilno-prawne

To możliwość zawarcia transakcji w drodze umowy zawartej pomiędzy dwoma stronami. Wiąże się z konieczności samodzielnego znalezienia drugiej strony transakcji, a także uiszczenia podatku od czynności cywilno prawnych.

 

Kurs a cena obligacji

Kurs obligacji jest wyrażany w procentach i mówi, ile złotych trzeba zapłacić za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji.

Aby wyliczyć cenę obligacji należy:

- pomnożyć kurs i wartość nominalną obligacji oraz

- dodać wartość narosłych odsetek od dnia ostatniej wypłaty odsetek, do dnia w którym transakcja zostanie rozliczona.

 

Przykład:

Cena obligacji o nominale 100 zł, narosłych odsetkach o wartości 2,54 zł i kursie 101,0% wyniesie 103,54 zł
Cena = 100 zł * 101% + 2,54 zł = 103,54 zł

 

Cena obligacji o nominale 1 000 zł, narosłych odsetkach 36,23 zł i kursie 99,5% wyniesie 1031,23 zł
Cena = 1000 zł * 99,5% + 36,23 zł = 1031,23 zł

 

 


Uwaga!

Niezależnie od poziomu kursu obligacji, wyliczając cenę tej obligacji zawsze dodajemy całość narosłych odsetek, to znaczy nie mnożymy ich przez wysokość kursu.