PIB-Obligacje - tylko atrakcyjne obligacje korporacyjne

Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w obligacje korporacyjne?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko:
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Ze względu na ograniczenia prawne, informacje o prywatnych emisjach obligacji pojawiają się na stronie www, dopiero po ich zakończeniu.

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych prywatnych i publicznych emisjach obligacji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty stanowiące ciekawą alternatywę do lokat bankowych,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: obligacje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

W celu wyświetlenia:

 • wszystkich wpisów kliknij logo PIB-Obligacje
 • danego wpisu kliknij czas publikacji
 • materiału źródłowego kliknij treść wpisu

Ostrzeżenie o ryzyku inwestycyjnym

Inwestycje na rynku obligacji korporacyjnych w ramach ofert prywatnych i publicznych, a także na rynku wtórnym regulowanym i poza rynkiem regulowanym, niosą ze sobą ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, sytuację finansową, doświadczenie, wiedzę oraz akceptowany poziom ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

AOW Faktoring S.A. – emisja publiczna obligacji serii H

AOW Faktoring S.A., której trzy serie obligacji są już notowane na rynku Catalyst, zamierza wyemitować kolejną serię obligacji i wprowadzić ją do obrotu na tym rynku.

AOW Faktoring S.A. jest firmą rodzinną – 100% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu panów Juliana i Michała Kinkel. Pan Julian Kinkel posiada 98,89% akcji a pan Michał Kinkel pozostałe 1,11% kapitału. Pan Julian Kinkel jest wiceprezesem a pan Michał Kinkel prezesem spółki AOW faktoring. Dzięki temu, że firma AOW Faktoring jest firmą rodzinną, a akcjonariusze są jednocześnie zarządzającymi, decyzje Zarządu są ściśle związane z interesem i bezpieczeństwem działania firmy.

Więcej…

Oferta współfinansowania pożyczki – min. 200 tys. zł, 12 miesięcy, 9% p.a.

Dzięki współpracy z profesjonalną Firmą Pożyczkową udostęniamy możliwość współfinansowana pożyczki dla podmiotu gospodarczego. Minimalna kwota wejścia to 200 tys. zł (łączna wysokość pożyczki: 1 mln zł), oprocentowanie 9% w skali roku, pożyczka na 12 miesięcy (z opcją przedłużenia spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy).

Więcej…

Kruk – emisja obligacji serii AB2

Jutro rozpoczyna się publiczna oferta obligacji serii AB2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 1.350.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Więcej…

PCC Rokita – uchwała w sprawie warunków emisji obligacji serii DB

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB. Spółka chce w ramach IV Programu Emisji Obligacji wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (200.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł).

Więcej…

PCC Rokita S.A. – emisja publiczna obligacji serii DA

W dniu 11 kwietnia 2016 roku spółka PCC Rokita opublikowała „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA”. Wcześniej, w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła „Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.” prospekt został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r.

Prospekt emisyjny spółki dopuszcza możliwość emisji w ramach ofert publicznych nie więcej niż 2.000.000 obligacji o wartości nominalnej równej 100,00 złotych każda, a więc łącznie obligacji o wartości nominalnej do dwustu milionów złotych. Obligacje te będą oferowane w seriach.

Pierwszą emitowaną publicznie serią w ramach zatwierdzonego prospektu mają być obligacje serii DA. Opublikowane „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA” zakładają emisję do 250.000 sztuk obligacji o nominale 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii DA ma być stałe i zostało ustalone na poziomie 5% w skali roku. Kupony od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie pięciu lat od daty ich przydziału (27 kwietnia 2021 r.), przy czym spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego ich wykupu. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu wcześniejszego wykup Obligacji podejmować może Zarząd Emitenta (PCC Rokita S.A.) w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały. Obligacje serii DA nie będą zabezpieczone. Emitent planuje wprowadzenie obligacji serii DA do obrotu na rynku Catalyst.

Więcej…

Kruk – publiczna oferta obligacji serii W2

Rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii W2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Więcej…

[Pożyczka] – 250 tys. zł, 12 miesięcy, 9% p. a.

Razem z firmą pożyczkową specjalizującą się w krótkoterminowym finansowaniu podmiotów gospodarczych (pożyczki B2B) oferujemy możliwość ulokowania środków w sposób analogiczny do nabywania obligacji korporacyjnych. Atrakcyjne oprocentowanie i solidne zabezpieczenie to podstawowe zalety tej inwestycji.

Pożyczki są często wykorzystywane zamiast obligacji korporacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że w wielu wypadkach pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji jest dla przedsiębiorcy niemożliwe lub nieefektywne. W takich wypadkach finansowanie dłużne można zdobyć zaciągając pożyczkę bezpośrednio od wyspecjalizowanego podmiotu i/lub od inwestora.

Pożyczki przygotowywane przez naszego partnera charakteryzują się następującymi cechami:

Więcej…

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - emisja obligacji serii C

W dniu 29 września 2015 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii C.

Więcej…
 

Obligacje korporacyjne

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Obligacje są emitowane na konkretnie określony czas. Odsetki od obligacji również są wypłacane w ściśle określonych terminach. W niektórych przypadkach zamiast odsetek dla posiadacza obligacji może być przewidziana inna forma wynagrodzenia, np. dyskonto.

Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od ryzyka, jakie ponosi nabywca. Za najpewniejsze papiery uważane są obligacje skarbowe, czyli wyemitowane przez skarb państwa. Wyżej oprocentowane są obligacje korporacyjne, których emitentami są firmy. Pod względem bezpieczeństwa i oprocentowania pomiędzy obligacjami skarbowymi a obligacjami korporacyjnymi lokują się obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielcze, które emitują banki spółdzielcze.

Ryzyko dla posiadacza obligacji korporacyjnych jest często ograniczane poprzez organizację emisji zabezpieczonych. Zabezpieczenie obligacji najczęściej przyjmuje formę hipoteki. Innymi rodzajami zabezpieczeń są zastawy rejestrowe, cesje, gwarancje, poręczenia czy blokady finansowe.

Ważną cechą obligacji jest możliwość ich sprzedaży – w najlepszej sytuacji są posiadacze obligacji notowanych na Catalyst, zyskują bowiem dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu ofert kupna i sprzedaży. Dla inwestorów ważna jest również możliwość wglądu w sytuację finansową emitenta, który zobowiązany jest do publikacji sprawozdań finansowych i innych raportów mówiących o kondycji przedsiębiorstwa. Sprzedaż obligacji na Catalyst pozwala na zatrzymanie narosłych odsetek, w przeciwieństwie np. do zrywania lokat, które często związane jest z utratą odsetek.

Najczęściej stosowaną strategią inwestycji w obligacje korporacyjne i sposobem zarabiania na nich jest kupno w trakcie trwania emisji obligacji i późniejsze zatrzymanie ich do dnia wykupu, pobierając okresowo odsetki. Notowanie obligacji na Catalyst pozwala na zastosowanie innych strategii, m.in. popularnego kupna po niższej i sprzedaży po wyższej cenie.

Inwestorzy chętnie korzystają z obligacji jako ciekawej alternatywy do zainwestowania swojego kapitału. W portfelu inwestora obligacje stabilizują wartość portfela oraz dają regularny dochód z oprocentowania. Obecnie inwestorzy mają do wyboru szeroką gamę obligacji i często korzystają z tej oferty.

Rejestrując się na stronie PIB-Obligacje inwestor zyskuje dostęp do bazy wiedzy o obligacjach i emisjach obligacji. Zapraszamy do rejestracji.

Porównanie obligacji z lokatami

Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

W porównaniu obligacji do lokat w zakresie możliwych do osiągnięcia zysków zdecydowanie wygrywają obligacje. Oprocentowanie obligacji waha się od kilku do kilkunastu procent, oprocentowanie lokat jest kilkukrotnie niższe. Należy jednak pamiętać o ryzyku inwestycji – istnieje prawdopodobieństwo problemów finansowych, a w skrajnym przypadku, upadłości emitenta obligacji. O bezpieczeństwie emisji świadczy więc podmiot emitujący obligacje. Najpewniejsze są obligacje skarbowe , mówi się o nich, że są wolne od ryzyka, jednak są słabo oprocentowane – na poziomie zbliżonym do lokat bankowych. Średnio ryzykowne są obligacje komunalne, dają nieco wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe . Najciekawsze pod względem oprocentowania są obligacje korporacyjne .

Wśród emitentów obligacji korporacyjnych, czyli inaczej obligacji komercyjnych, są duże i pewne podmioty (np. banki), jak i małe spółki. Dzięki temu inwestor może wybrać interesujące go oprocentowanie i ryzyko. W uzależnieniu od pewności emitenta oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji firm waha się od kilku do nawet dwudziestu procent rocznie. Inwestor ma więc do wyboru szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Obligacje korporacyjne to instrument, który pod względem oczekiwanej zyskowności przewyższa lokaty i obligacje skarbowe.

Pod względem czasu trwania inwestycji lokaty i obligacje lekko różnią się między sobą. Lokaty najczęściej mają termin trwania do roku, wśród obligacji korporacyjnych najpopularniejsze są obligacje o terminie do wykupu od jednego roku do trzech lat. Obligacje skarbowe najczęściej są emitowane na okres od dwu do dziesięciu lat.

Istotną dla inwestora kwestią jest możliwość wyjścia z inwestycji. W przypadku zerwania lokaty najczęściej traci się narosłe odsetki. Obligacje można sprzedać bez utraty narosłych odsetek , dotyczy to w szczególności obligacji notowanych na Catalyst.

Oprocentowanie lokat jest najczęściej stałe. W przypadku obligacji najpopularniejsze jest oprocentowanie zmienne, zależne od poziomu stóp procentowych. Jednak na rynku dostępna jest również cała oferta różnych sposobów oprocentowania obligacji, np. stałe czy zerokuponowe. Odsetki z lokat najczęściej wypłacane są na koniec okresu lokaty, z obligacji najczęściej wypłacane są w trakcie ich trwania, w określonych przed emisją okresach odsetkowych.

Lokaty bankowe są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do 100.000 euro. W przypadku obligacji często występują różnorodne zabezpieczenia , do których należą hipoteki, cesje, gwarancje, poręczenia i zastawy.

Lokaty oraz obligacje skarbowe dostępne są w bankach. Emisjami obligacji korporacyjnych zajmują się domy maklerskie, banki, oraz autoryzowani doradcy. Informacje o aktualnych emisjach obligacji można uzyskać rejestrując się na naszej stronie.

Obligacje stanowią interesującą alternatywę w stosunku do lokat bankowych . W portfelu inwestora nie powinno zabraknąć obligacji korporacyjnych. Oprócz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego inwestor zyskuje regularny dochód, wyższy niż w przypadku lokat czy obligacji skarbowych.

Emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu. Podobnie jak w przypadku emisji akcji, to emitent określa warunki emisji obligacji, obligacje korporacyjne są więc elastycznym instrumentem, rzeczywiście dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku kredytu, obligacje nie dają prawa do udziału w majątku firmy, co pozwala przedsiębiorcy zachować pełną kontrolę na biznesem.

Obligacje korporacyjne to, tak samo jak akcje, papiery wartościowe. Emitując obligacje firma staje się dłużnikiem posiadacza obligacji, czyli obligatariusza oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych w obligacji warunków. Inaczej mówiąc obligacja to papier wartościowy, świadczący o dokonaniu przez wierzyciela pożyczki emitentowi oraz zobowiązujący emitenta do spełnienia ustalonych świadczeń.

Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że obligacje to instrument przeznaczony wyłącznie dla wielkich firm. W rzeczywistości emitentem obligacji korporacyjnych może być każda spółka z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna lub komandytowo-akcyjna. Na rynku pojawiają się zarówno wielkie emisje, o wartości liczonej w setkach milionów złotych, jak i mniejsze, o wartości nie większej niż kilka milionów złotych. Emisje obligacji nie mają określonego żadnego dolnego progu wartości – decyduje o nim wyłącznie przedsiębiorca.

Obligacje korporacyjne, jako forma dłużnego pozyskania kapitału najczęściej porównywane są do kredytów bankowych. W przeciwieństwie do kredytów, to nie bank ale emitent decyduje o wszystkich parametrach emisji, co pozwalaja na elastyczne dopasowanie obligacji do swoich potrzeb. Przedsiębiorca ustala wielkość emisji, rodzaj, wysokość i harmonogram wypłacanego oprocentowania, czas trwania obligacji, wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia, możliwość wcześniejszej spłaty lub możliwość żądania wykupu przez wierzyciela oraz decyduje o wprowadzeniu emisji do obrotu na Catalyst. Oczywiście ustalone parametry nie mogą być oderwane od warunków rynkowych – ograniczeniem dla emitenta są więc oczekiwania inwestorów, którzy nabywają obligacje.

W pozyskaniu finansowania za pomocą obligacji pomagają wyspecjalizowane podmioty. Organizatorzy emisji obligacji korporacyjnych są pośrednikami pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Określają oni możliwości wyemitowania obligacji przez dane przedsiębiorstwo, pomagają emitentowi w znalezieniu inwestorów chętnych do zainwestowania kapitału, przygotowują niezbędną dokumentację oraz uczestniczą w ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Wynagrodzeniem organizatora emisji jest płacona przez emitenta prowizja naliczana od wartości wyemitowanych obligacji.

Oferta obligacji może stanowić korzystniejszą dla przedsiębiorcy formę pozyskania kapitału niż emisja akcji czy kredyt inwestycyjny. Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje emisja obligacji korporacyjnych należy zarejestrować się w serwisie PIB-Obligacje.pl.