PIB-Obligacje - tylko atrakcyjne obligacje korporacyjne

Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w obligacje korporacyjne?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko:
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Ze względu na ograniczenia prawne, informacje o prywatnych emisjach obligacji pojawiają się na stronie www, dopiero po ich zakończeniu.

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych prywatnych i publicznych emisjach obligacji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty stanowiące ciekawą alternatywę do lokat bankowych,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: obligacje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

W celu wyświetlenia:

 • wszystkich wpisów kliknij logo PIB-Obligacje
 • danego wpisu kliknij czas publikacji
 • materiału źródłowego kliknij treść wpisu

Ostrzeżenie o ryzyku inwestycyjnym

Inwestycje na rynku obligacji korporacyjnych w ramach ofert prywatnych i publicznych, a także na rynku wtórnym regulowanym i poza rynkiem regulowanym, niosą ze sobą ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, sytuację finansową, doświadczenie, wiedzę oraz akceptowany poziom ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

PRAGMA FAKTORING - emisja obligacji serii G

W dniu 19 marca 2015 r. zarząd spółki Pragma Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii G.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Więcej…

BEST – oferta publiczna obligacji serii K3

Zarząd BEST S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych serii K3 oraz ustalenia ostatecznych warunków tejże emisji. Jest to kolejna emisja w ramach publicznego programu emisji obligacji realizowanego w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej…

PRAGMA FAKTORING - emisja obligacji serii F

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii F.

Więcej…

[Pożyczki] 1,5-2,0 mln zł, 12 miesięcy, 15% p.a.

Poniżej zamieszczamy opis dwóch projektów pożyczkowych, które były realizowane w ostatnim czasie.

W przypadku zainteresowania udzielaniem tego typu pożyczek – zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Więcej…

Pragma Faktoring wyemituje obligacje serii E

Zarząd Pragma Faktoring poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji. Spółka zamierza pozyskać 20 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Więcej…

KRUK - kolejny program publicznych emisji obligacji

Ledwo klika dni temu zakończył się pierwszy program emisji obligacji, a już zarząd KRUK S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2014 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Więcej…

KRUK - prywatna emisja obligacji serii U3

Zarząd KRUK S.A. w dniu 12 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii U3.

Więcej…

PRAGMA INKASO – emisja obligacji serii D

Pragma Inkaso S.A. poinformowała, że w dniu 20 października 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D. Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 10.000 sztuk zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Emitent chce pozyskać 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 8 mln złotych.

Więcej…
 

Obligacje korporacyjne

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Obligacje są emitowane na konkretnie określony czas. Odsetki od obligacji również są wypłacane w ściśle określonych terminach. W niektórych przypadkach zamiast odsetek dla posiadacza obligacji może być przewidziana inna forma wynagrodzenia, np. dyskonto.

Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od ryzyka, jakie ponosi nabywca. Za najpewniejsze papiery uważane są obligacje skarbowe, czyli wyemitowane przez skarb państwa. Wyżej oprocentowane są obligacje korporacyjne, których emitentami są firmy. Pod względem bezpieczeństwa i oprocentowania pomiędzy obligacjami skarbowymi a obligacjami korporacyjnymi lokują się obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielcze, które emitują banki spółdzielcze.

Ryzyko dla posiadacza obligacji korporacyjnych jest często ograniczane poprzez organizację emisji zabezpieczonych. Zabezpieczenie obligacji najczęściej przyjmuje formę hipoteki. Innymi rodzajami zabezpieczeń są zastawy rejestrowe, cesje, gwarancje, poręczenia czy blokady finansowe.

Ważną cechą obligacji jest możliwość ich sprzedaży – w najlepszej sytuacji są posiadacze obligacji notowanych na Catalyst, zyskują bowiem dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu ofert kupna i sprzedaży. Dla inwestorów ważna jest również możliwość wglądu w sytuację finansową emitenta, który zobowiązany jest do publikacji sprawozdań finansowych i innych raportów mówiących o kondycji przedsiębiorstwa. Sprzedaż obligacji na Catalyst pozwala na zatrzymanie narosłych odsetek, w przeciwieństwie np. do zrywania lokat, które często związane jest z utratą odsetek.

Najczęściej stosowaną strategią inwestycji w obligacje korporacyjne i sposobem zarabiania na nich jest kupno w trakcie trwania emisji obligacji i późniejsze zatrzymanie ich do dnia wykupu, pobierając okresowo odsetki. Notowanie obligacji na Catalyst pozwala na zastosowanie innych strategii, m.in. popularnego kupna po niższej i sprzedaży po wyższej cenie.

Inwestorzy chętnie korzystają z obligacji jako ciekawej alternatywy do zainwestowania swojego kapitału. W portfelu inwestora obligacje stabilizują wartość portfela oraz dają regularny dochód z oprocentowania. Obecnie inwestorzy mają do wyboru szeroką gamę obligacji i często korzystają z tej oferty.

Rejestrując się na stronie PIB-Obligacje inwestor zyskuje dostęp do bazy wiedzy o obligacjach i emisjach obligacji. Zapraszamy do rejestracji.

Porównanie obligacji z lokatami

Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

W porównaniu obligacji do lokat w zakresie możliwych do osiągnięcia zysków zdecydowanie wygrywają obligacje. Oprocentowanie obligacji waha się od kilku do kilkunastu procent, oprocentowanie lokat jest kilkukrotnie niższe. Należy jednak pamiętać o ryzyku inwestycji – istnieje prawdopodobieństwo problemów finansowych, a w skrajnym przypadku, upadłości emitenta obligacji. O bezpieczeństwie emisji świadczy więc podmiot emitujący obligacje. Najpewniejsze są obligacje skarbowe , mówi się o nich, że są wolne od ryzyka, jednak są słabo oprocentowane – na poziomie zbliżonym do lokat bankowych. Średnio ryzykowne są obligacje komunalne, dają nieco wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe . Najciekawsze pod względem oprocentowania są obligacje korporacyjne .

Wśród emitentów obligacji korporacyjnych, czyli inaczej obligacji komercyjnych, są duże i pewne podmioty (np. banki), jak i małe spółki. Dzięki temu inwestor może wybrać interesujące go oprocentowanie i ryzyko. W uzależnieniu od pewności emitenta oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji firm waha się od kilku do nawet dwudziestu procent rocznie. Inwestor ma więc do wyboru szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Obligacje korporacyjne to instrument, który pod względem oczekiwanej zyskowności przewyższa lokaty i obligacje skarbowe.

Pod względem czasu trwania inwestycji lokaty i obligacje lekko różnią się między sobą. Lokaty najczęściej mają termin trwania do roku, wśród obligacji korporacyjnych najpopularniejsze są obligacje o terminie do wykupu od jednego roku do trzech lat. Obligacje skarbowe najczęściej są emitowane na okres od dwu do dziesięciu lat.

Istotną dla inwestora kwestią jest możliwość wyjścia z inwestycji. W przypadku zerwania lokaty najczęściej traci się narosłe odsetki. Obligacje można sprzedać bez utraty narosłych odsetek , dotyczy to w szczególności obligacji notowanych na Catalyst.

Oprocentowanie lokat jest najczęściej stałe. W przypadku obligacji najpopularniejsze jest oprocentowanie zmienne, zależne od poziomu stóp procentowych. Jednak na rynku dostępna jest również cała oferta różnych sposobów oprocentowania obligacji, np. stałe czy zerokuponowe. Odsetki z lokat najczęściej wypłacane są na koniec okresu lokaty, z obligacji najczęściej wypłacane są w trakcie ich trwania, w określonych przed emisją okresach odsetkowych.

Lokaty bankowe są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do 100.000 euro. W przypadku obligacji często występują różnorodne zabezpieczenia , do których należą hipoteki, cesje, gwarancje, poręczenia i zastawy.

Lokaty oraz obligacje skarbowe dostępne są w bankach. Emisjami obligacji korporacyjnych zajmują się domy maklerskie, banki, oraz autoryzowani doradcy. Informacje o aktualnych emisjach obligacji można uzyskać rejestrując się na naszej stronie.

Obligacje stanowią interesującą alternatywę w stosunku do lokat bankowych . W portfelu inwestora nie powinno zabraknąć obligacji korporacyjnych. Oprócz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego inwestor zyskuje regularny dochód, wyższy niż w przypadku lokat czy obligacji skarbowych.

Emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu. Podobnie jak w przypadku emisji akcji, to emitent określa warunki emisji obligacji, obligacje korporacyjne są więc elastycznym instrumentem, rzeczywiście dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku kredytu, obligacje nie dają prawa do udziału w majątku firmy, co pozwala przedsiębiorcy zachować pełną kontrolę na biznesem.

Obligacje korporacyjne to, tak samo jak akcje, papiery wartościowe. Emitując obligacje firma staje się dłużnikiem posiadacza obligacji, czyli obligatariusza oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych w obligacji warunków. Inaczej mówiąc obligacja to papier wartościowy, świadczący o dokonaniu przez wierzyciela pożyczki emitentowi oraz zobowiązujący emitenta do spełnienia ustalonych świadczeń.

Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że obligacje to instrument przeznaczony wyłącznie dla wielkich firm. W rzeczywistości emitentem obligacji korporacyjnych może być każda spółka z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna lub komandytowo-akcyjna. Na rynku pojawiają się zarówno wielkie emisje, o wartości liczonej w setkach milionów złotych, jak i mniejsze, o wartości nie większej niż kilka milionów złotych. Emisje obligacji nie mają określonego żadnego dolnego progu wartości – decyduje o nim wyłącznie przedsiębiorca.

Obligacje korporacyjne, jako forma dłużnego pozyskania kapitału najczęściej porównywane są do kredytów bankowych. W przeciwieństwie do kredytów, to nie bank ale emitent decyduje o wszystkich parametrach emisji, co pozwalaja na elastyczne dopasowanie obligacji do swoich potrzeb. Przedsiębiorca ustala wielkość emisji, rodzaj, wysokość i harmonogram wypłacanego oprocentowania, czas trwania obligacji, wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia, możliwość wcześniejszej spłaty lub możliwość żądania wykupu przez wierzyciela oraz decyduje o wprowadzeniu emisji do obrotu na Catalyst. Oczywiście ustalone parametry nie mogą być oderwane od warunków rynkowych – ograniczeniem dla emitenta są więc oczekiwania inwestorów, którzy nabywają obligacje.

W pozyskaniu finansowania za pomocą obligacji pomagają wyspecjalizowane podmioty. Organizatorzy emisji obligacji korporacyjnych są pośrednikami pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Określają oni możliwości wyemitowania obligacji przez dane przedsiębiorstwo, pomagają emitentowi w znalezieniu inwestorów chętnych do zainwestowania kapitału, przygotowują niezbędną dokumentację oraz uczestniczą w ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Wynagrodzeniem organizatora emisji jest płacona przez emitenta prowizja naliczana od wartości wyemitowanych obligacji.

Oferta obligacji może stanowić korzystniejszą dla przedsiębiorcy formę pozyskania kapitału niż emisja akcji czy kredyt inwestycyjny. Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje emisja obligacji korporacyjnych należy zarejestrować się w serwisie PIB-Obligacje.pl.