PIB-Obligacje - tylko atrakcyjne obligacje korporacyjne

Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w obligacje korporacyjne?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko:
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Ze względu na ograniczenia prawne, informacje o prywatnych emisjach obligacji pojawiają się na stronie www, dopiero po ich zakończeniu.

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych prywatnych i publicznych emisjach obligacji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty stanowiące ciekawą alternatywę do lokat bankowych,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: obligacje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Ostrzeżenie o ryzyku inwestycyjnym

Inwestycje na rynku obligacji korporacyjnych w ramach ofert prywatnych i publicznych, a także na rynku wtórnym regulowanym i poza rynkiem regulowanym, niosą ze sobą ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, sytuację finansową, doświadczenie, wiedzę oraz akceptowany poziom ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

CI Games planuje pozyskać 15 mln złotych z emisji obligacji

W komunikacie z dnia 28 listopada zarząd spółki CI Games S.A. poinformował o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych na okaziciela. Papiery te będą niezabezpieczone, łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 15 mln złotych, a sama emisja ma zakończyć się w 2016 roku. Jednocześnie zarząd emitenta zastrzegł sobie prawo do ustalenia ostatecznych warunków emisji (termin, łączna wartość emitowanych obligacji i inne parametry) w zależności od sytuacji na rynku długu.

Więcej…

Kruk – IV Program Emisji Obligacji

Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł. W jego ramach planuje emitować obligacje publiczne w złotych lub w EURO, które będą zdematerializowane i nie będą miały formy dokumentu.

Więcej…

Kruk S.A. – emisja obligacji serii AA3 denominowanych w euro

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o podjęciu w dniu 5 sierpnia uchwały o emisji obligacji niezabezpieczonych serii AA3.

Kapitał z emisji pozyskany przez windykatora ma być przeznaczony na zakup pakietów wierzytelności przez spółki, które należą do Grupy Kapitałowej Kruk. Jako cele alternatywne podano: refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej lub finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji.

Obligacje Kruk S.A. będą denominowane w euro, a wielkość emisji została ustalona na nie więcej niż 20 mln euro. Obligacje będą sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji.

Emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

Więcej…

VOXEL – emisja obligacji serii G

Zarząd VOXEL S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii G. Łącznie spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 mln zł.

Więcej…

VOXEL – emisja obligacji serii F

Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii F w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/06/2016. Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł. Emitent planuje pozyskać maksymalnie 10 mln zł, które chce przeznaczyć na sfinansowanie wykupu obligacji serii E.

Więcej…

INDOS - emisja obligacji serii J

W dniu dzisiejszym Indos SA poinformował w raporcie bieżącym, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zarząd spółki

podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii J.

Emitowane papiery będą zabezpieczone. Spółka planuje wyemitować do 10.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku uplasowania całości emisji, Indos pozyska 10 mln złotych.

Więcej…

Bank Pocztowy – oferta obligacji podporządkowanych serii P1

Bank Pocztowy w poniedziałek, 16 maja 2016 r., poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii P1, w związku z ofertą publiczną 10.000.000 obligacji banku, o wartości nominalnej 100 zł każda.

Bank Pocztowy S.A. zamierza zaoferować inwestorom możliwość nabycia obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50.000.000 zł. Oferta kierowana jest do inwestorów detalicznych oraz ma promować małych inwestorów.

Oferta obligacji Banku Pocztowego odbędzie się w ramach programu emisji obligacji własnych, podporządkowanych. 50 mln zł to wartość pierwszej puli obligacji, oferowanych w ramach programu.

Ewentualna redukcja zapisów będzie prowadzona w taki sposób, że zapisy opiewające na ilość obligacji nie większą niż 300 sztuk, i które zostaną złożone nie później niż do całkowitego pokrycia puli 300 tys. obligacji, nie będą redukowane. W przypadku zapisów na ilość obligacji serii P1 opiewających na ponad 300 szt. obligacji, zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Minimalna wielkość zapisu na obligacje Banku Pocztowego wynosi 5.000 zł (50 obligacji)

Prezes banku, Szymon Midera, powiedział że intencją jest preferowanie najmniejszych inwestorów.

Więcej…

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AD1

Zarząd Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AD1. Spółka zamierza pozyskać nie więcej niż 50 mln zł (chce wyemitować do 50.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł).

Będą to walory 3-letnie, niezabezpieczone, o odsetkach wypłacanych co 3 miesiące. Oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu (book building).

Więcej…
 

Obligacje korporacyjne

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Obligacje są emitowane na konkretnie określony czas. Odsetki od obligacji również są wypłacane w ściśle określonych terminach. W niektórych przypadkach zamiast odsetek dla posiadacza obligacji może być przewidziana inna forma wynagrodzenia, np. dyskonto.

Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od ryzyka, jakie ponosi nabywca. Za najpewniejsze papiery uważane są obligacje skarbowe, czyli wyemitowane przez skarb państwa. Wyżej oprocentowane są obligacje korporacyjne, których emitentami są firmy. Pod względem bezpieczeństwa i oprocentowania pomiędzy obligacjami skarbowymi a obligacjami korporacyjnymi lokują się obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielcze, które emitują banki spółdzielcze.

Ryzyko dla posiadacza obligacji korporacyjnych jest często ograniczane poprzez organizację emisji zabezpieczonych. Zabezpieczenie obligacji najczęściej przyjmuje formę hipoteki. Innymi rodzajami zabezpieczeń są zastawy rejestrowe, cesje, gwarancje, poręczenia czy blokady finansowe.

Ważną cechą obligacji jest możliwość ich sprzedaży – w najlepszej sytuacji są posiadacze obligacji notowanych na Catalyst, zyskują bowiem dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu ofert kupna i sprzedaży. Dla inwestorów ważna jest również możliwość wglądu w sytuację finansową emitenta, który zobowiązany jest do publikacji sprawozdań finansowych i innych raportów mówiących o kondycji przedsiębiorstwa. Sprzedaż obligacji na Catalyst pozwala na zatrzymanie narosłych odsetek, w przeciwieństwie np. do zrywania lokat, które często związane jest z utratą odsetek.

Najczęściej stosowaną strategią inwestycji w obligacje korporacyjne i sposobem zarabiania na nich jest kupno w trakcie trwania emisji obligacji i późniejsze zatrzymanie ich do dnia wykupu, pobierając okresowo odsetki. Notowanie obligacji na Catalyst pozwala na zastosowanie innych strategii, m.in. popularnego kupna po niższej i sprzedaży po wyższej cenie.

Inwestorzy chętnie korzystają z obligacji jako ciekawej alternatywy do zainwestowania swojego kapitału. W portfelu inwestora obligacje stabilizują wartość portfela oraz dają regularny dochód z oprocentowania. Obecnie inwestorzy mają do wyboru szeroką gamę obligacji i często korzystają z tej oferty.

Rejestrując się na stronie PIB-Obligacje inwestor zyskuje dostęp do bazy wiedzy o obligacjach i emisjach obligacji. Zapraszamy do rejestracji.

Porównanie obligacji z lokatami

Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

W porównaniu obligacji do lokat w zakresie możliwych do osiągnięcia zysków zdecydowanie wygrywają obligacje. Oprocentowanie obligacji waha się od kilku do kilkunastu procent, oprocentowanie lokat jest kilkukrotnie niższe. Należy jednak pamiętać o ryzyku inwestycji – istnieje prawdopodobieństwo problemów finansowych, a w skrajnym przypadku, upadłości emitenta obligacji. O bezpieczeństwie emisji świadczy więc podmiot emitujący obligacje. Najpewniejsze są obligacje skarbowe , mówi się o nich, że są wolne od ryzyka, jednak są słabo oprocentowane – na poziomie zbliżonym do lokat bankowych. Średnio ryzykowne są obligacje komunalne, dają nieco wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe . Najciekawsze pod względem oprocentowania są obligacje korporacyjne .

Wśród emitentów obligacji korporacyjnych, czyli inaczej obligacji komercyjnych, są duże i pewne podmioty (np. banki), jak i małe spółki. Dzięki temu inwestor może wybrać interesujące go oprocentowanie i ryzyko. W uzależnieniu od pewności emitenta oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji firm waha się od kilku do nawet dwudziestu procent rocznie. Inwestor ma więc do wyboru szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Obligacje korporacyjne to instrument, który pod względem oczekiwanej zyskowności przewyższa lokaty i obligacje skarbowe.

Pod względem czasu trwania inwestycji lokaty i obligacje lekko różnią się między sobą. Lokaty najczęściej mają termin trwania do roku, wśród obligacji korporacyjnych najpopularniejsze są obligacje o terminie do wykupu od jednego roku do trzech lat. Obligacje skarbowe najczęściej są emitowane na okres od dwu do dziesięciu lat.

Istotną dla inwestora kwestią jest możliwość wyjścia z inwestycji. W przypadku zerwania lokaty najczęściej traci się narosłe odsetki. Obligacje można sprzedać bez utraty narosłych odsetek , dotyczy to w szczególności obligacji notowanych na Catalyst.

Oprocentowanie lokat jest najczęściej stałe. W przypadku obligacji najpopularniejsze jest oprocentowanie zmienne, zależne od poziomu stóp procentowych. Jednak na rynku dostępna jest również cała oferta różnych sposobów oprocentowania obligacji, np. stałe czy zerokuponowe. Odsetki z lokat najczęściej wypłacane są na koniec okresu lokaty, z obligacji najczęściej wypłacane są w trakcie ich trwania, w określonych przed emisją okresach odsetkowych.

Lokaty bankowe są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do 100.000 euro. W przypadku obligacji często występują różnorodne zabezpieczenia , do których należą hipoteki, cesje, gwarancje, poręczenia i zastawy.

Lokaty oraz obligacje skarbowe dostępne są w bankach. Emisjami obligacji korporacyjnych zajmują się domy maklerskie, banki, oraz autoryzowani doradcy. Informacje o aktualnych emisjach obligacji można uzyskać rejestrując się na naszej stronie.

Obligacje stanowią interesującą alternatywę w stosunku do lokat bankowych . W portfelu inwestora nie powinno zabraknąć obligacji korporacyjnych. Oprócz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego inwestor zyskuje regularny dochód, wyższy niż w przypadku lokat czy obligacji skarbowych.

Emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu. Podobnie jak w przypadku emisji akcji, to emitent określa warunki emisji obligacji, obligacje korporacyjne są więc elastycznym instrumentem, rzeczywiście dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku kredytu, obligacje nie dają prawa do udziału w majątku firmy, co pozwala przedsiębiorcy zachować pełną kontrolę na biznesem.

Obligacje korporacyjne to, tak samo jak akcje, papiery wartościowe. Emitując obligacje firma staje się dłużnikiem posiadacza obligacji, czyli obligatariusza oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych w obligacji warunków. Inaczej mówiąc obligacja to papier wartościowy, świadczący o dokonaniu przez wierzyciela pożyczki emitentowi oraz zobowiązujący emitenta do spełnienia ustalonych świadczeń.

Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że obligacje to instrument przeznaczony wyłącznie dla wielkich firm. W rzeczywistości emitentem obligacji korporacyjnych może być każda spółka z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna lub komandytowo-akcyjna. Na rynku pojawiają się zarówno wielkie emisje, o wartości liczonej w setkach milionów złotych, jak i mniejsze, o wartości nie większej niż kilka milionów złotych. Emisje obligacji nie mają określonego żadnego dolnego progu wartości – decyduje o nim wyłącznie przedsiębiorca.

Obligacje korporacyjne, jako forma dłużnego pozyskania kapitału najczęściej porównywane są do kredytów bankowych. W przeciwieństwie do kredytów, to nie bank ale emitent decyduje o wszystkich parametrach emisji, co pozwalaja na elastyczne dopasowanie obligacji do swoich potrzeb. Przedsiębiorca ustala wielkość emisji, rodzaj, wysokość i harmonogram wypłacanego oprocentowania, czas trwania obligacji, wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia, możliwość wcześniejszej spłaty lub możliwość żądania wykupu przez wierzyciela oraz decyduje o wprowadzeniu emisji do obrotu na Catalyst. Oczywiście ustalone parametry nie mogą być oderwane od warunków rynkowych – ograniczeniem dla emitenta są więc oczekiwania inwestorów, którzy nabywają obligacje.

W pozyskaniu finansowania za pomocą obligacji pomagają wyspecjalizowane podmioty. Organizatorzy emisji obligacji korporacyjnych są pośrednikami pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Określają oni możliwości wyemitowania obligacji przez dane przedsiębiorstwo, pomagają emitentowi w znalezieniu inwestorów chętnych do zainwestowania kapitału, przygotowują niezbędną dokumentację oraz uczestniczą w ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Wynagrodzeniem organizatora emisji jest płacona przez emitenta prowizja naliczana od wartości wyemitowanych obligacji.

Oferta obligacji może stanowić korzystniejszą dla przedsiębiorcy formę pozyskania kapitału niż emisja akcji czy kredyt inwestycyjny. Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje emisja obligacji korporacyjnych należy zarejestrować się w serwisie PIB-Obligacje.pl.