Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Obligacje są emitowane na konkretnie określony czas. Odsetki od obligacji również są wypłacane w ściśle określonych terminach. W niektórych przypadkach zamiast odsetek dla posiadacza obligacji może być przewidziana inna forma wynagrodzenia, np. dyskonto.

Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od ryzyka, jakie ponosi nabywca. Za najpewniejsze papiery uważane są obligacje skarbowe, czyli wyemitowane przez skarb państwa. Wyżej oprocentowane są obligacje korporacyjne, których emitentami są firmy. Pod względem bezpieczeństwa i oprocentowania pomiędzy obligacjami skarbowymi a obligacjami korporacyjnymi lokują się obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielcze, które emitują banki spółdzielcze.

Ryzyko dla posiadacza obligacji korporacyjnych jest często ograniczane poprzez organizację emisji zabezpieczonych. Zabezpieczenie obligacji najczęściej przyjmuje formę hipoteki. Innymi rodzajami zabezpieczeń są zastawy rejestrowe, cesje, gwarancje, poręczenia czy blokady finansowe.

Ważną cechą obligacji jest możliwość ich sprzedaży – w najlepszej sytuacji są posiadacze obligacji notowanych na Catalyst, zyskują bowiem dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu ofert kupna i sprzedaży. Dla inwestorów ważna jest również możliwość wglądu w sytuację finansową emitenta, który zobowiązany jest do publikacji sprawozdań finansowych i innych raportów mówiących o kondycji przedsiębiorstwa. Sprzedaż obligacji na Catalyst pozwala na zatrzymanie narosłych odsetek, w przeciwieństwie np. do zrywania lokat, które często związane jest z utratą odsetek.

Najczęściej stosowaną strategią inwestycji w obligacje korporacyjne i sposobem zarabiania na nich jest kupno w trakcie trwania emisji obligacji i późniejsze zatrzymanie ich do dnia wykupu, pobierając okresowo odsetki. Notowanie obligacji na Catalyst pozwala na zastosowanie innych strategii, m.in. popularnego kupna po niższej i sprzedaży po wyższej cenie.

Inwestorzy chętnie korzystają z obligacji jako ciekawej alternatywy do zainwestowania swojego kapitału. W portfelu inwestora obligacje stabilizują wartość portfela oraz dają regularny dochód z oprocentowania. Obecnie inwestorzy mają do wyboru szeroką gamę obligacji i często korzystają z tej oferty.

Rejestrując się na stronie PIB-Obligacje inwestor zyskuje dostęp do bazy wiedzy o obligacjach i emisjach obligacji. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.