Rozważacie Państwo emisję obligacji korporacyjnych?

Chętnie pomożemy!

Przed podjęciem decyzji o emisji poinformujemy, jakie formalności są konieczne, aby  wyemitować obligacje, wskażemy alternatywne sposoby pozyskania finansowania dłużnego, pomożemy oszacować koszty całego procesu.

W przypadku podjęcia decyzji o emisji:

 • pomożemy opracować konieczne uchwały,
 • przygotujemy wzór dokumentacji emisyjnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zaproponujemy podmioty, których uczestnictwo będzie wymagane w emisji  (podmiot prowadzący ewidencję obligacji, administratora zabezpieczeń itp.),
 • a także udzielimy Państwu wsparcia w negocjowaniu umów z tymi podmiotami,
 • udzielimy rady co do zgodnego z prawem działania w zakresie poszukiwania inwestorów
 • oraz wskażemy, jak technicznie udostępniać im propozycje nabycia obligacji.

Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu we wszystkich aspektach związanych z emisją obligacji!

Zapraszamy do kontaktu mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) , telefonicznego (532 088 734 lub 532 088 737) lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Poniżej ogólnie opisujemy proces emisji obligacji.

Emisja obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych to sposób na finansowanie działalności spółki kapitałem obcym i ciekawa alternatywa wobec kredytu bankowego. Podmiotami, które mogą emitować obligacje, są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Inne, alternatywne do emisji obligacji, formy finansowania to:

 1. Finansowanie kapitałem własnym poprzez emisję akcji (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych) lub udziałów (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).
 2. Kredyt bankowy.
 3. Leasing.
 4. Finansowanie poprzez pożyczki udzielone przez podmioty i osoby prywatne.
 5. Finansowanie poprzez emisję obligacji zamiennych, czyli instrumentów łączących cechy akcji i obligacji. Spółka emituje obligacje, które mogą być w określonym czasie zamienione na akcje (sposób określenia ilości akcji przypadającej na jedną obligację jest określany w uchwale o emisji obligacji).

Zalety finansowania kapitałem obcym pozyskanym w ramach emisji obligacji

Obligatariusze, czyli osoby które obejmują obligacje, nie mają wpływu na kierowanie spółką ani na jej działalność operacyjną, nie uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach, nie są wspólnikami – oznacza to, że emitując obligacje, dotychczasowi właściciele nie dzielą się władzą nad spółką.

W przeciwieństwie do kredytu, który w praktyce może być w każdej chwili wypowiedziany przez bank, obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z obligacji. Za to emitent może zamieścić w warunkach emisji prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Daje to wyjątkową elastyczność w rzeczywistej spłacie zobowiązań finansowych w dowolnie wybranym momencie.

Spółka może emitować różne serie obligacji. Oznacza to skalowalność i elastyczność w pozyskiwaniu kapitału i obsłudze zadłużenia. Może emitować w danym momencie obligacje o różnym terminie wykupu – najczęściej 1-, 2- lub 3-letnim, ale ten termin może być wybrany dowolnie i w zależności od potrzeb. Spółka może emitować obligacje okresowo (np. co pół roku) lub w miarę potrzeb. Sprzedanie obligacji w kolejnych emisjach może być łatwiejsze, bo inwestorzy będą już znali spółkę z poprzednich emisji.

Wyemitowane obligacje mogą być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Dla nabywców obligacji oznacza to możliwość łatwego handlowania posiadanymi papierami – co zwiększa ich atrakcyjność, a więc ułatwia znalezienie nabywców obligacji. Natomiast dla emitenta jest to prestiż, dobra reklama i uwiarygodnienie w oczach potencjalnych i aktualnych Klientów oraz kontrahentów. Wiąże się to jednak ze spełnieniem wymogów określonych w regulaminie rynku (m.in. z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, czyli publikowaniem raportów bieżących dotyczących najistotniejszych zdarzeń mogących mieć wpływ na kurs obligacji i raportów okresowych ze sprawozdaniami finansowymi) oraz dodatkowymi kosztami.

Proces emisji obligacji (oferta prywatna)

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze etapy prywatnej emisji, obsługi i wykupu obligacji.

Warto zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji oferta publiczna (do równowartości 1 mln euro) ma przeważnie więcej zalet niż oferta prywatna.

Wbrew pozorom proces przygotowania i przeprowadzania emisji nie musi być długotrwały. W przypadku starannie sporządzanych sprawozdań finansowych oraz sprawnej współpracy z organizatorem emisji – od podpisania umowy o oferowanie obligacji do otrzymania gotówki na konto spółki może upłynąć zaledwie 2-3 miesiące (po uprzednim przekształceniu spółki).

1. Przekształcenie

Przed emisją obligacji należy przekształcić spółkę w jedną z form, dla której prawo dopuszcza możliwość emisji obligacji: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną.

2. Decyzja o emisji

Do jej podjęcia konieczna może być uchwała walnego zgromadzenia o emisji obligacji.

3. Przygotowanie dokumentacji

Emisja obligacji wymaga sporządzenia dokumentu (propozycji nabycia), który będzie udostępniany potencjalnym nabywcom w liczbie nie większej niż 149 egzemplarzy. Dokument ten różni się objętością w zależności od tego, czy obligacje mają być notowane na rynku Catalyst, czy też nie. Warto również przygotować ogólną prezentację firmy i oferty (teaser), która będzie zachęcała potencjalnych inwestorów, ale nie będzie zawierać informacji poufnych.

Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do przygotowania propozycji nabycia są dokumenty formalne (odpis KRS itp.) oraz sprawozdania finansowe spółki za poprzednie lata oraz prognozy i plany działalności, która ma być sfinansowana środkami z emisji.

Koszt finansowania obligacjami to głównie odsetki płacone inwestorom oraz wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego emisję.

Obligacje mogą mieć oprocentowanie w stałej lub zmiennej wysokości opartej o określony wskaźnik (najczęściej stawkę WIBOR) powiększony o określoną stałą marżę. Odsetki wypłacane są zwykle w okresach kwartalnych lub półrocznych (rzadziej rocznych).

Wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego emisję składa się przeważnie z części stałej (za przygotowanie dokumentów) w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz kwoty succes fee wynoszącej do kilku procent pozyskanej kwoty finansowania.

Aby emisja obligacji przyczyniała się do wzrostu zysku netto firmy (pozytywny efekt dźwigni finansowej), wskaźnik siły zarobkowej aktywów (ROI, rentowność operacyjna) musi być wyższy od kosztów obsługi długu.

4. Spotkania z potencjalnymi inwestorami

Mogą być konieczne w przypadku większej wartości emisji lub dużego rozproszenia potencjalnych nabywców obligacji.

5. Oferta prywatna

Przekazanie 149 inwestorom szczegółowych propozycji nabycia. Zebranie zapisów i wpłat na obligacje. Dokonanie przydziału obligacji konkretnym inwestorom przez zarząd emitenta. Ustanowienie ewentualnych zabezpieczeń obligacji.

6. Obsługa obligacji

Cykliczna wypłata odsetek w ustalonych okresach odsetkowych.

7. Wykup obligacji

W dniu wykupu spłata ostatniego kuponu odsetkowego oraz nominału obligacji (zwrot kapitału inwestorom) i umorzenie wykupionych obligacji.

Jeśli rozważają Państwo emisję obligacji Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu z nami.

Opcjonalne działania w trakcje obsługi obligacji

W trakcie trwania obligacji jest również możliwy wcześniejszy wykup części lub wszystkich obligacji, jeśli zostało to zapisane w warunkach emisji. Nawet bez opcji wcześniejszego wykupu emitent może nabyć obligacje w celu ich umorzenia, jeśli oczywiście znajdzie obligatariuszy, którzy zechcą sprzedać obligacje przed terminem wykupu.

Natomiast obligatariusze nie mogą żądać wcześniejszego wykupu obligacji, jeśli tylko emitent wywiązuje się ze swoich obowiązków (terminowo wypłaca odsetki), chyba że prawo żądania wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy zostało zapisane w propozycji nabycia.

Jeśli w miarę zbliżania się terminu wykupu emitent uzna, że nadal chce finansować swoją działalność obligacjami, może przed terminem wykupu wyemitować kolejną serię obligacji, a środki z emisji posłużą na spłatę poprzedniej „starej” serii (tzw. rolowanie finansowania).

Podobny zabieg można wykonać, jeśli emitent podejrzewa, że może mieć problemy ze zgromadzeniem kwoty potrzebnej na wykup obligacji.

W przypadku problemów z wykupem obligacji lub niewykupieniem ich w terminie można prowadzić negocjacje z obligatariuszami. Jednak obligatariusze mogą nie chcieć podjąć rozmów i mają prawo złożyć wniosek o upadłość firmy.

Nawet w tak trudnej sytuacji spółka może podjąć negocjacje z wierzycielami (wszystkimi, nie tylko obligatariuszami) i zaoferować zamianę wierzytelności na akcje lub udziały spółki (skonwertować zobowiązania na kapitał własny). Z reguły w takim wypadku akcje lub udziały są wyceniane nisko, a wierzyciele zostają znacznymi udziałowcami spółki, co powoduje, że pierwsi właściciele (założyciele) mogą stać się udziałowcami mniejszościowymi i stracić kontrolę nad spółką.

Można również szukać wsparcia u inwestora branżowego lub finansowego.