Trwa czas rozliczania się podatników z dochodów osiągniętych w 2017 r. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) trzeba złożyć zeznania podatkowe, w tym PIT-38, czyli rozliczenie dochodów ze sprzedaży akcji, udziałów i innych dochodów kapitałowych osiągniętych w roku 2017. Należy też pamiętać, że w razie ewentualnej niedopłaty podatku, również do 30 kwietnia, należy uregulować całość niedopłaty, wpłacając na konto Urzędu Skarbowego odpowiednią kwotę. Z kolei ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona inwestorowi przez Urząd Skarbowy, w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia formularza PIT-38.

 

Podatek „Belki”

Podatek od dochodów kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 roku, z inicjatywy Marka Belki, ówczesnego wicepremiera i ministra finansów w rządzie Leszka Millera. Dlatego też podatek ten często jest potocznie nazywanym podatkiem „Belki”.

Znaczną część oferty obligacji dostępnych w Polsce można znaleźć na platformie Catalyst – rynku obligacji GPW.

Catalyst

Rynek Catalyst został uruchomiony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. i BondSpot S.A. 30 września 2009 roku, wypełniając istotną lukę na polskim rynku finansowym. Przed jego powstaniem obrót obligacjami odbywał się głównie na nieuregulowanym rynku międzybankowym. Jedynie w niewielkim zakresie handlowano obligacjami (głównie skarbowymi), na giełdzie oraz na platformie MTS-CeTO. Wąski rynek obligacji korporacyjnych dostępny był praktycznie dla bardzo niewielkiej grupy inwestorów, dysponujących dużymi portfelami i korzystających z usług private banking. Taka sytuacja odbijała się również na emitentach, którzy w większości nie korzystali z możliwości emitowania obligacji jako formy pozyskiwania kapitału.

W chwili obecnej sytuacja zmieniła się diametralnie – rynek Catalyst nieustannie rośnie, przybywają nowi emitenci korzystający ze sprawdzonych na świecie form pozyskiwania kapitału, pojawiają się inwestorzy zainteresowani stabilnym dochodem oraz możliwością dywersyfikacji i poszerzenia swoich portfeli inwestycyjnych. Zwiększa się również ilość notowanych instrumentów.

W co lokować wolne środki?

Obniżające się oprocentowanie depozytów bankowych, panujący zastój na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych lokujących w akcje oraz dynamicznie rozwijający się rynek obligacji Catalyst spowodowały, że inwestorzy coraz chętniej sięgają po obligacje jako ciekawą alternatywę do zainwestowania swoich oszczędności. W chwili obecnej konsumenci, oprócz obligacji skarbowych, mają do wyboru również szeroką gamę obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnych i coraz częściej korzystają z tych możliwości, osiągając przyzwoite i stałe zyski. W niniejszym cyklu zajmiemy się głównie podstawowymi informacjami o inwestowaniu w obligacje korporacyjne.

Poniżej przedstawiamy omówienie podstawowych korzyści inwestora z lokowania środków w obligacje Jak każda inwestycja także kupno obligacji spółek ma z jednej strony wiele zalet, jednak naraża też inwestora na różnego rodzaju ryzyka, które omówione są w oddzielnym artykule.

Wysokie stopy zwrotu

Odpowiednio dobrane obligacje korporacyjne, przy stosunkowo niskim ryzyku, oferują wyższe stopy zwrotu niż inwestycje w lokaty bankowe lub obligacje skarbowe. Dochód z odsetek obligatariusza kształtuje się przeważnie na poziomie stawki WIBOR powiększonej o kilka punktów procentowych.

Istnieje możliwość zakupu obligacji bardziej ryzykownych, których oprocentowanie może sięgać nawet 15-20% w skali rocznej. Dla przykładu w czerwcu 2013 r. na Catalyst dostępne są między innymi obligacje firm GPF Causa i E-Kancelarii oprocentowane na stałym poziomie 15% rocznie, firmy East Pictures o stałym kuponie na poziomie 17% rocznie, a najwyżej oprocentowane są obligacje firmy Poznańska 37, które dają stały dochód na poziomie 20% rocznie. Natomiast wysokość oprocentowania lokat rzadko w połowie 2013 roku przekracza 4,0%.

W poprzednim artykule opisaliśmy korzyści wynikające z inwestowania w obligacje korporacyjne. Obecnie omówimy podstawowe rodzaje ryzyka, z jakimi musi się liczyć obligatariusz, czyli osoba inwestująca swoje środki finansowe w obligacje.

Podstawowym problemem inwestora jest pytanie, gdzie kupić i jak sprzedać już posiadane obligacje. W kolejnych artykułach przedstawiamy informacje jak to zrobić.

Kluczowe jest rozróżnienie nabywania obligacji na rynku pierwotnym i w obrocie wtórnym.

  • Rynek pierwotny – to emitent sprzedaje nowe papiery wartościowe. Cenę emisyjną obligacji ustala emitent w warunkach emisji.
  • Rynek wtórny – emitent nie jest żadną ze stron transakcji. Transakcję kupna-sprzedaży zawierają pomiędzy sobą inwestorzy. Cena, po jakiej handlowane są obligacje, jest ustalana w wyniku kształtowania się relacji podaż-popyt. Rynek wtórny będzie tematem kolejnego artykułu.

Po zakończeniu terminu emisji obligacji istnieje możliwość ich kupna i sprzedaży na rynku wtórnym. W przypadku obligacji notowanych na rynku Catalyst transakcje dokonuje się poprzez rachunek maklerski. W przypadku obligacji nienotowanych na rynku zorganizowanym istnieje możliwość dokonania ich kupna i sprzedaży poprzez umowy cywilnoprawne. Szczególnym przypadkiem takiego obrotu są transakcje dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych komórek domów maklerskich, które pomagają znaleźć drugą stronę transakcji lub same stają się stroną takiej transakcji (tzw. kupno lub sprzedaż przez dom maklerski „na własne książki”). Korzystną dla inwestorów cechą transakcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest ich zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W określonych w warunkach emisji obligacji terminach płatności odsetek na rachunek inwestora wpływają środki pieniężne. W przypadku obligacji notowanych na Catalyst środki z odsetek wypłacane są na rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem maklerskim, w przypadku obligacji nienotowanych środki najczęściej wpływają na wskazany wcześniej przez obligatariusza rachunek bankowy.

Termin wykupu obligacji lub inaczej mówiąc termin zapadalności obligacji jest to dzień, w którym emitent zwraca obligatariuszom wartość nominalną obligacji. Wyjątkowo, w określonych w warunkach emisji wypadkach, kwota wykupu może być inna od nominału obligacji (na przykład w przypadku obligacji kumulujących odsetki).

Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa. Jest on w tym zakresie reprezentowany przez Ministra Finansów. Ministerstwo Finansów publikuje kalendarz emisji obligacji oraz dokumenty informacyjne dotyczące poszczególnych rodzajów i serii obligacji (prospekty informacyjne i listy emisyjne).

Obligacje skarbowe służą finansowaniu deficytu budżetowego. Mówiąc wprost – Skarb Państwa pożycza pieniądze od podmiotów prywatnych (osób fizycznych, firm itp.) na pokrycie niedoboru dochodów względem wydatków Skarbu Państwa.