W co lokować wolne środki?

Obniżające się oprocentowanie depozytów bankowych, panujący zastój na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych lokujących w akcje oraz dynamicznie rozwijający się rynek obligacji Catalyst spowodowały, że inwestorzy coraz chętniej sięgają po obligacje jako ciekawą alternatywę do zainwestowania swoich oszczędności. W chwili obecnej konsumenci, oprócz obligacji skarbowych, mają do wyboru również szeroką gamę obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnych i coraz częściej korzystają z tych możliwości, osiągając przyzwoite i stałe zyski. W niniejszym cyklu zajmiemy się głównie podstawowymi informacjami o inwestowaniu w obligacje korporacyjne.

Czym są obligacje?

Generalnie rzecz ujmując, obligacje są formą pożyczki udzielanej przez inwestora emitentowi, którym może być Skarb Państwa – mówimy wtedy o obligacjach skarbowych, jednostki samorządu terytorialnego (czyli na przykład gminy, powiaty czy województwa) – mówimy wtedy o obligacjach komunalnych, banki spółdzielcze – mówimy wtedy o obligacjach spółdzielczych oraz przedsiębiorstwa, mówimy o obligacjach korporacyjnych.

Ryzyko

Obligacje, biorąc pod uwagę wysokość możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu z inwestycji, mieszczą się pomiędzy lokatami bankowymi (i produktami zbliżonymi do takich lokat) a akcjami. Jako takie instrumenty charakteryzują się też pośrednim stopniem ryzyka w stosunku do tych inwestycji. Lokaty bankowe czy obligacje skarbowe są uznawane za „pewne” i bezpieczne inwestycje. Kupno obligacji korporacyjnych wiąże się natomiast z ryzykiem pogorszenia płynności emitenta, przez co inwestor może nie otrzymać odsetek w terminie, a w skrajnym przypadku (upadłości emitenta) inwestor ponosi również ryzyko, że nie otrzyma z powrotem nominału, czyli kwoty pożyczki udzielonej takiemu emitentowi lub otrzyma tylko części tej kwoty. Inwestorzy kupujący obligacje są natomiast w lepszej sytuacji od akcjonariuszy przedsiębiorstw ze względu na to, że zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia obligatariuszy (czyli pożyczkodawców) będą zaspokajane przed roszczeniami akcjonariuszy.

Oczekiwana zyskowność

Wyższemu ryzyku odpowiada oczywiście wyższa zyskowność. Aktualne oprocentowanie lokat bankowych rzadko przekracza 4%, a mediana oprocentowania obligacji skarbowych wynosi 3,98% (*). Obligacje korporacyjne dają zdecydowanie wyższy dochód – mediana oprocentowania dostępnych na rynku Catalyst obligacji wynosi aż 8,94%, a najwyżej oprocentowane na tym rynku obligacje dają dochód rzędu aż 15-20%.

Relacja zysk/ryzyko

Również wśród obligacji korporacyjnych możemy mówić o większym lub mniejszym ryzyku, w związku z czym ich oprocentowanie może być mniejsze lub większe. Za pewniejszych emitentów uznawane są duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, a wśród nich najpewniejszymi są banki – mediana oprocentowania obligacji banków wynosi 6,76%. Mediana oprocentowania pozostałych przedsiębiorstw, z wyłączeniem banków, wynosi 9,33%.

* Podane powyżej dane o oprocentowaniu obligacji aktualne na dzień 5 czerwca 2013r., źródło: www.gpwcatalyst.pl, obliczenia własne

 

<-Powrót