Poniżej przedstawiamy omówienie podstawowych korzyści inwestora z lokowania środków w obligacje Jak każda inwestycja także kupno obligacji spółek ma z jednej strony wiele zalet, jednak naraża też inwestora na różnego rodzaju ryzyka, które omówione są w oddzielnym artykule.

Wysokie stopy zwrotu

Odpowiednio dobrane obligacje korporacyjne, przy stosunkowo niskim ryzyku, oferują wyższe stopy zwrotu niż inwestycje w lokaty bankowe lub obligacje skarbowe. Dochód z odsetek obligatariusza kształtuje się przeważnie na poziomie stawki WIBOR powiększonej o kilka punktów procentowych.

Istnieje możliwość zakupu obligacji bardziej ryzykownych, których oprocentowanie może sięgać nawet 15-20% w skali rocznej. Dla przykładu w czerwcu 2013 r. na Catalyst dostępne są między innymi obligacje firm GPF Causa i E-Kancelarii oprocentowane na stałym poziomie 15% rocznie, firmy East Pictures o stałym kuponie na poziomie 17% rocznie, a najwyżej oprocentowane są obligacje firmy Poznańska 37, które dają stały dochód na poziomie 20% rocznie. Natomiast wysokość oprocentowania lokat rzadko w połowie 2013 roku przekracza 4,0%.

Płynność inwestycji

Rozwój rynku Catalyst, na którym handluje się różnego rodzaju obligacjami, i popularyzacja obligacji wśród przedsiębiorstw ułatwia szerokiej rzeszy inwestorów łatwy dostęp do tej formy pomnażania oszczędności. Jedną z korzyści, jaką daje rynek Catalyst, jest wzrost płynności obligacji w Polsce, dzięki czemu inwestorzy mogą zbyć posiadane obligacje bez znaczącej utraty ich wartości. Sprzedaż obligacji na Catalyst jest możliwa pod warunkiem posiadania rachunku maklerskiego.

Wzrost płynności rynku obligacji spowodował możliwość stosowania przez inwestorów szerszego spektrum strategii inwestycyjnych. Obligatariusze nie są zmuszeni do trzymania wszystkich posiadanych obligacji do terminu wykupu, mogą je sprzedać przed tym terminem, a wolne środki mogą np. ulokować w kolejne obligacje, lepiej oprocentowane lub korzystniej wyceniane na rynku.

Niektóre obligacje emitowane są z tzw. opcją put, czyli opcją wcześniejszego wykupu na żądanie obligatariusza. Opcja put zwiększa możliwości inwestora w zakresie szybkiego wyjścia z inwestycji w obligacje.

Atrakcyjni emitenci

Rozwój rynku obligacji w Polsce umożliwił przedsiębiorstwom korzystanie z tej formy finansowania inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mają okazję do inwestycji w obligacje przedsiębiorstw działających w różnych branżach, także dużych stabilnych spółek, np. banków, a ostatnio innych istotnych branż, np. chemicznej (PCC Rokita, PKN Orlen). Mocno reprezentowane są również branża deweloperska oraz branża zajmująca się zakupem i windykacją wierzytelności.

Warto zwrócić uwagę, że tak samo jak w obrębie różnych branż następują wahania koniunkturalne, tak samo wśród emitentów występuje zjawisko pewnej sezonowości – w różnych okresach pojawia się „wysyp” emitentów z konkretnych branż, dzięki czemu inwestorzy mogą partycypować w przedsięwzięciach, które w danym momencie przynoszą największe zyski.

Bieżący dochód

Coraz szersza oferta obligacji oraz rozwój Catalyst pozwala wybrać inwestorom obligacje o różnym terminie do wykupu, umożliwiając tym samym elastyczny i dogodny dla obligatariuszy okres zainwestowania pieniędzy.

Ponadto kupony o różnych okresach i terminach płatności pozwalają na zapewnienie sobie strumienia odsetek o różnej częstotliwości. Odpowiednio dobierając obligacje o różnych terminach płatności kuponu, inwestor może zagwarantować sobie wpływy odsetkowe np. co miesiąc lub co kwartał.

Zyski kapitałowe

Rozwój rynku Catalyst pozwala na stosowanie strategii zarobku na różnicy pomiędzy kursem zakupu a sprzedaży obligacji w dowolnym momencie czasu trwania obligacji. Inwestorowi oprócz tego dochodu należą się również odsetki narosłe za okres, w którym posiadał walory.

Korzyści podatkowe

Oprócz podstawowej strategii „kup tanio - sprzedaj drogo” istnieją również strategie, w których ważny jest także moment kupna i sprzedaży obligacji, a dzięki którym można zoptymalizować płatności podatkowe.

Kupując obligacje w ofercie pierwotnej lub bezpośrednio po terminie płatności odsetek i sprzedając je po wyższej cenie (w tym wypadku chodzi o cenę brudną) przed terminem następnej płatności kuponu, inwestor zobowiązany jest do wykazania zysku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w rocznym zeznaniu podatkowym. Taka strategia pozwala na odroczenie płatności podatkowej nawet o kilkanaście miesięcy – do czasu rozliczenia rocznego w formie zeznania podatkowego. Ponadto zyski z kupna-sprzedaży obligacji mogą zostać pomniejszone o ewentualne straty poniesione na inwestycjach w inne instrumenty finansowe.

Z kolei obligatariusz niestosujący powyższej strategii i posiadający obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek zostanie opodatkowany ryczałtowo w dniu płatności odsetek. Nie ma on ponadto możliwości kompensowania zysków z odsetek z ewentualnymi stratami poniesionymi na innych instrumentach finansowych, np. akcjach czy kontraktach terminowych.

W obu powyższych przypadkach stawka podatku dochodowego jest taka sama i wynosi 19%.

Zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych

Obligacje o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe pozwalają zabezpieczyć się przed spadkami stopy procentowej – spadek stóp procentowych powoduje wzrost cen tych obligacji. W przypadku gdy po spadku stopy procentowej obligatariusz zechce dokonać sprzedaży obligacji stałoprocentowych lub zerokuponowych, zrealizuje zysk kapitałowy, gdyż kurs posiadanych przez niego obligacji będzie wyższy niż w dniu zakupu.

Zabezpieczenie na wypadek rosnącej inflacji (rosnących stóp procentowych)

Większość obligacji korporacyjnych dostępnych na polskim rynku to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których kupon zmienia się najczęściej w ślad za odpowiednią stawką WIBOR (np. w przypadku półrocznych płatności odsetkowych będzie to WIBOR 6M) i jest powiększony o kilka punktów procentowych marży. Stawki WIBOR podążają w ślad za zmieniającą się inflacją (a konkretnie w ślad za zmieniającymi się stopami procentowymi), natomiast stała marża zapewnia inwestorowi wzrost realnej wartości dochodów odsetkowych z obligacji.

Bezpieczeństwo

Część spółek decyduje się na emisje obligacji zabezpieczonych w różnej formie, np. poprzez hipotekę, zastaw rejestrowy, gwarancje, poręczenia, cesję wierzytelności i inne. W przypadku niespłacenia obligacji obligatariusze mogą dochodzić swoich praw z tych zabezpieczeń.

Jedną z najczęstszych form zabezpieczeń obligacji jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości emitenta (lub podmiotu trzeciego) stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy. W takim przypadku ustawa o obligacjach nakłada na emitenta obowiązek zawarcia umowy z administratorem hipoteki. Administrator hipoteki wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego na rachunek obligatariuszy. Szczegółowe prawa i obowiązki administratora hipoteki określa emitent w umowie z takim administratorem. Umowa musi być zawarta przed rozpoczęciem emisji obligacji. Inwestorzy kupujący obligacje zabezpieczone hipotecznie powinni zapoznać się z treścią umowy zawartej pomiędzy emitentem a administratorem hipoteki.

Inną częstą formą zabezpieczenia obligacji jest zastaw rejestrowy. W takim przypadku zawierana jest, na podstawie przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, umowa z administratorem zastawu. Administrator zastawu podobnie jak administrator hipoteki wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego na rachunek obligatariuszy. Szczegółowe prawa i obowiązki administratora zastawu określa emitent w umowie z takim administratorem: umowa musi być zawarta przed rozpoczęciem emisji obligacji. Inwestorzy kupujący obligacje zabezpieczone zastawem powinni zapoznać się z treścią umowy zawartej pomiędzy emitentem a administratorem zastawu.

Dywersyfikacja portfela

Rozwój rynku obligacji w Polsce stwarza możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, dzięki czemu obniżeniu ulega ryzyko, na jakie narażony jest inwestor. Inwestor, włączając do swojego portfela obligacje, obok już posiadanych np. lokat bankowych, akcji czy jednostek funduszy inwestycyjnych i odpowiednio dobierając wszystkie te aktywa, redukuje ryzyko poniesienia strat ogółem, dlatego że zyski z poszczególnych klas posiadanych aktywów rekompensują ewentualne straty poniesione na innych aktywach.

Dywersyfikacja nie powinna się ograniczać do zakupu wyłącznie jednej serii obligacji jednego emitenta. Inwestor w celu lepszej ochrony przed ryzykiem powinien posiadać w swoim portfelu obligacje różnych emitentów. Dodatkowo może nabywać obligacje różnych serii jednego emitenta, charakteryzujące się różnymi parametrami, np. sposobem oprocentowania (stałe, zmienne, zerokuponowe), wysokością oprocentowania, zabezpieczeniem, ratingiem czy opcjami dodatkowymi (np. z opcją przedterminowego wykupu lub obligacje zamienne na akcje).

Pomoc specjalistów

Inwestycje w obligacje to tematyka złożona i choć w najprostszych przypadkach inwestor nie potrzebuje szerokiej i specjalistycznej wiedzy z dziedziny finansów, jednak najczęściej niedoświadczony lub średnio doświadczony inwestor powinien skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Skorzystanie z usług PIB-obligacje.pl daje inwestorom dostęp do rzetelnej i fachowej wiedzy w tym zakresie.

Już samo kupno obligacji może dla inwestora okazać się pewnym wyzwaniem. Polski rynek obligacji nie jest jeszcze rynkiem w pełni rozwiniętym. Na Catalyst dostępna jest tylko część z oferowanych emisji, a notowane na nim obligacje często są niepłynne i trudno kupić wymagany pakiet tych papierów wartościowych. Na pewno sam rachunek maklerski nie wystarczy, żeby w pełni korzystać z różnych możliwości inwestowania w obligacje. Duża część przeprowadzanych emisji to emisje prywatne, których dostępność dla inwestorów jest bardzo ograniczona (emitenci mogą w ten sposób kierować emisje do co najwyżej 149 osób). Dzięki serwisowi PIB-obligacje.pl inwestorzy uzyskują łatwiejszy dostęp do prywatnych i publicznych ofert obligacji, merytoryczne wsparcie w wyborze odpowiednich obligacji oraz we wszelkich innych kwestiach związanych z tym sposobem inwestowania.

 

<-Powrót