Emisja obligacji korporacyjnych to sposób na finansowanie działalności spółki kapitałem obcym (dłużnym), który może stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla kredytu bankowego.

Dzięki zmianom przepisów obowiązującym od drugiego kwartału 2018 roku, emisja obligacji o wartości do równowartości 1 mln EUR może być przeprowadzana w formie emisji publicznej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, a nie ograniczonej do 149 inwestorów jak ma to miejsce w przypadku ofert prywatnych. Emisja taka może być szeroko promowana, np. w portalach internetowych, prasie, mediach społecznościowych czy poprzez reklamy Google Ads (AdWords).

Emisja do 1 mln euro jest relatywnie tania, bo nie wymaga:

 • przygotowania przez emitenta i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego (koszt takiego - przeważnie długotrwałego - procesu to często nawet kilkaset tysięcy złotych, dlatego z tej ścieżki korzystają najczęściej duże spółki giełdowe),
 • sporządzenia memorandum informacyjnego (koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, z tej ścieżki korzystają najczęściej firmy średniej wielkości, często notowane na rynku zorganizowanym),
 • pośrednictwa domu maklerskiego w oferowaniu obligacji (koszt ryczałtowy za oferowanie oraz prowizja za sukces liczona jako pewien procent pozyskanego kapitału – w przypadku mniejszych lub bardziej ryzykownych projektów, opłata ta może znacząco przekraczać 5% wartości emisji).

Limit 1 mln euro oferowanych obligacji dotyczy okresu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza, że emitent może w tym trybie regularnie pozyskiwać kapitał (limit odnawialny), a w przypadku oferowania obligacji o terminie zapadalności dłuższym niż rok, możliwe jest zdobycie finansowania na poziomie wyższym niż wynikający wprost z kwoty maksymalnej wskazane w ustawie.

Co ważne skorzystanie z opisywanego trybu emisji nie wyłącza możliwości emitowania obligacji w ofertach prywatnych oraz ofertach publicznych działających na postawie innych zasad.

Przykładowe zalety i wady finansowania działalności kapitałem pozyskanym w ramach publicznej emisji obligacji

Najważniejsze zalety obligacji zaprezentowane są poniżej:

 1. Obligatariusze, czyli osoby które nabędą obligacje, nie mają wpływu na kierowanie spółką ani na jej działalność operacyjną, nie uczestniczą w walnych zgromadzeniach, nie są wspólnikami – oznacza to, że emitując obligacje, dotychczasowi właściciele nie dzielą się władzą nad spółką.
 2. W przeciwieństwie do kredytu, który w praktyce może być w każdej chwili wypowiedziany przez bank, obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z obligacji. Za to emitent może zamieścić w warunkach emisji prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Daje to wyjątkową elastyczność w decydowaniu o spłacie zobowiązań finansowych w dowolnie wybranym momencie.
 3. W przeciwieństwie do kredytu inwestycyjnego, który najczęściej wymusza (ewentualnie po krótkim okresie karencji) spłatę rat kapitałowych, obligacje wymagają tylko regularnej spłaty odsetek, a kapitał zwracany jest w całości dopiero w dniu wykupu.
 4. Spółka może emitować różne serie Oznacza to skalowalność i elastyczność w pozyskiwaniu kapitału i obsłudze zadłużenia. Może emitować w danym momencie obligacje o różnym terminie wykupu – najczęściej 1-, 2- lub 3-letnim, ale ten termin może być wybrany dowolnie w zależności od potrzeb. Spółka może emitować obligacje cyklicznie (np. co pół roku) lub nieregularnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania na kapitał. Sprzedanie obligacji w kolejnych emisjach przeważnie jest dużo łatwiejsze, bo inwestorzy będą już znali spółkę z poprzednich ofert.
 5. Spółka nie podsiadająca zdolności kredytowej (z różnych przyczyn, np. zbyt krótkiego okresu działalności, niewystarczających wg banku zabezpieczeń, czy nieodpowiednich wyników finansowych, bądź powiązań kapitałowych lub osobowych) może pozyskać kapitał z emisji obligacji, jeśli przekona do takiej inwestycji potencjalnych obligatariuszy.
 6. Prowadzenie akcji promującej publiczną emisję obligacji stanowi jednocześnie reklamę emitenta i jego usług lub produktów. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów działających w segmencie B2C, czyli kierujących swoja ofertę biznesową do klientów detalicznych.
 7. Emitowanie obligacji, regularna wypłata odsetek i terminowe wykupy kolejnych serii obligacji zwiększają wiarygodność i budują pozytywny wizerunek

Do głównych wad obligacji względem kredytu bankowego należą:

 1. Wyższy koszt kapitału pozyskanego z emisji obligacji (w zdecydowanej większości przypadków),
 2. Brak możliwości jednorazowego zapewnienia finansowania się na okres dłuższy niż 3-4 lata (istnieje możliwość tzw. rolowania obligacji, czyli zastąpienia zapadającej serii nową emisją, nie ma jednak gwarancji, że uda się w ten sposób zrefinansować całe zadłużenie).
 3. Brak pewności pozyskania całej zakładanej kwoty emisji (zależy to od zainteresowania ze strony inwestorów).

Nie można zatem powiedzieć, że obligacje są „lepsze” niż kredyt bankowy. Jednak można z całą stanowczością stwierdzić, że obligacje mogą być uzupełnieniem finansowania biznesu kredytem, leasingiem czy faktoringiem (dywersyfikacja źródeł finansowania). Emisja obligacji może być również interesująca dla podmiotów, które nie mogą lub z różnych powodów nie chcą korzystać z kredytu bankowego.

Nasza usługa

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oferujemy kompleksowe doradztwo w całym procesie związanym z emisją obligacji. Pomagamy przeanalizować zdolność emisyjną (tak formalną, jak i faktyczną), informujemy, jakie formalności są konieczne, aby  wyemitować obligacje, pomagamy oszacować całkowite koszty całego procesu.

W przypadku podjęcia decyzji o emisji:

 • analizujemy sytuację emitenta, doradzamy w zakresie warunków emisji i konstrukcji obligacji, które zostaną przedstawione inwestorom,
 • pomagamy opracować konieczne uchwały,
 • przygotowujemy wzór dokumentacji emisyjnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
 • proponujemy podmioty, których uczestnictwo będzie wymagane w emisji  (podmiot prowadzący ewidencję obligacji, agent dokumentacyjny, administrator zabezpieczeń itp.), a także udzielamy wsparcia w negocjowaniu umów z tymi podmiotami,
 • udzielamy rad co do działań zgodnych z prawem w zakresie poszukiwania inwestorów,
 • pomagamy w zgłaszaniu akcji promocyjnej oferty w KNF,
 • wskazujemy możliwości skutecznej promocji emisji,
 • doradzamy w kwestii materiałów promocyjnych oraz zawartości i funkcjonalności strony internetowej związanej z emisją,
 • a przede wszystkim służymy pomocą i wsparciem w całym procesie emisji: od analiz, poprzez czynności formalne (uchwały, umowy) i faktyczne (zgłoszenia, oferowanie obligacji, ustanowienie zabezpieczeń), aż po zamknięcie emisji, dokonanie przydziału, założenie ewidencji i zgłoszenie emisji do KNF.

Nasi eksperci chętnie doradzą we wszystkich aspektach związanych z emisją obligacji – zapraszamy do kontaktu!