Kruk oferuje obligacje serii AN1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.  Zapisy sa przyjmowane od 14 do 25 listopada 2022 roku

IV Program Emisji Obligacji Kruk

Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej wynoszącej 100 zł.

Oprocentowanie nowo oferowanych obligacji jest zmienne i ustalane jest jako suma wartości WIBOR 3M oraz marży na poziomie 400 punktów bazowych. W pierwszym okresie oprocentowanie wynosi 11,53% w skali roku. Kupon jest płatny co kwartał.

Termin wykupu to 60 miesięcy (obligacje 5-letnie). Emitent posiada opcję „call”, czyli prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji. W takim wypadku obligatariusze otrzymają dodatkową premię w wysokości 0,05% za każde pełne 30 dni pozostające od chwili wcześniejszego wykupu do dnia planowego wykupu obligacji. Premia ta nie może jednak wynieść więcej niż 0,5%.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Obligacje serii AN1 nie będą obligacjami amortyzowanymi.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji serii AN1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

 

Zobacz także