Kruk oferuje obligacje serii AK3 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł. Jest to trzecia emisja w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych o łącznej wartości 700 mln zł.

IV Program Emisji Obligacji Kruk

 Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej wynoszącej 100 zł.

Oprocentowanie nowo oferowanych obligacji jest stałe i wynosi 4,0% w skali roku. Kupon jest płatny co kwartał.

Termin wykupu to 60 miesięcy (obligacje 5-letnie). Emitent posiada opcję „call”, czyli prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji. W takim wypadku obligatariusze otrzymają dodatkową premię w wysokości 0,05% za każde pełne 30 dni pozostające od chwili wcześniejszego wykupu do dnia planowego wykupu obligacji. Premia ta nie może jednak wynieść więcej niż 0,5%.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Środki z emisji zostaną przeznaczone (cel emisji) na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych emitenta, których celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystywane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym i podmiotom spoza grupy kapitałowej emitenta, oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie wierzytelności przez emitenta.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji serii AK3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

 

Zobacz także