Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł. W jego ramach planuje emitować obligacje publiczne w złotych lub w EURO, które będą zdematerializowane i nie będą miały formy dokumentu.

 IV Program Emisji Obligacji KrukW związku z realizacją Programu został sporządzony prospekt emisyjny podstawowy, który wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Emisje poszczególnych serii obligacji będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez KNF i mogą mieć one zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie oprocentowania.

Środki pozyskane z emisji Kruk planuje przeznaczyć na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju grupy kapitałowej poprzez akwizycje.

 

Spółka poinformowała także o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Ich oprocentowanie oparte będzie o stawkę WIBOR3M powiększoną o 3,15 punktu procentowego, a ich termin wykupu wyniesie 60 miesięcy od daty przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału obligacji.

Zobacz także