Zarząd Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AD1. Spółka zamierza pozyskać nie więcej niż 50 mln zł (chce wyemitować do 50.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł).

Będą to walory 3-letnie, niezabezpieczone, o odsetkach wypłacanych co 3 miesiące. Oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu (book building).

Kruk planuje emisję obligacji serii AD1Środki pozyskane z emisji Kruk planuje przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do jego grupy kapitałowej lub refinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej lub rozwój grupy kapitałowej poprzez akwizycje.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu i będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A w Warszawie.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2016 roku. Propozycja nabycia zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach i tylko oni będą uprawnieni do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia obligacji.

Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.03.2016 r., Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 891 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 849 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia grupy kapitałowej, w tym emitenta, do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć. Wpływ na zmianę poziomu zadłużenia mogą mieć poniższe czynniki:

  • wielkość, rodzaj i ceny pakietów, jakie pojawią się na rynku wierzytelności,
  • działania podejmowane przez konkurentów grupy kapitałowej Kruk oraz ich możliwości finansowe,
  • dostępność finansowania, w szczególności kredytowego, oraz warunków, na jakich takie finansowanie zostanie udzielone grupie kapitałowej,
  • wysokość własnych środków, które grupa kapitałowa będzie chciała zaangażować na ten cel.

 

Dodatkowe szczegóły dotyczące emisji obligacji serii AD1 można znaleźć w opublikowanym przez Kruk SA raporcie bieżącym nr 47/2016.

Zobacz także