AOW Faktoring S.A., której trzy serie obligacji są już notowane na rynku Catalyst, zamierza wyemitować kolejną serię obligacji i wprowadzić ją do obrotu na tym rynku.

AOW Faktoring S.A. jest firmą rodzinną – 100% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu panów Juliana i Michała Kinkel. Pan Julian Kinkel posiada 98,89% akcji a pan Michał Kinkel pozostałe 1,11% kapitału. Pan Julian Kinkel jest wiceprezesem a pan Michał Kinkel prezesem spółki AOW faktoring. Dzięki temu, że firma AOW Faktoring jest firmą rodzinną, a akcjonariusze są jednocześnie zarządzającymi, decyzje Zarządu są ściśle związane z interesem i bezpieczeństwem działania firmy.

Logo AOW FaktoringAOW Faktoring powstała w 1993 r. i działała na rynku wierzytelności. W latach 2002-2003 AOW wprowadziło do oferty usługi faktoringu dla firm mikro oraz małych i średnich, dzięki czemu spółka stała się jednym z pierwszych niezależnych i niebankowych faktorów działających na polskim rynku. Obecnie to właśnie faktoring dla małych i średnich przedsiębiorstw jest główną usługą świadczoną przez AOW. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności na rynku faktoringowym, AOW Faktoring S.A. uczestniczyła (m.in. AOW była jednym z sześciu członków założycieli Polskiego Związku Windykacji) w kształtowaniu polskiego rynku obrotu wierzytelnościami, a Zarząd i pracownicy Spółki posiadają unikalne relacje biznesowe oraz kompetencje.

Działalność faktoringowa AOW pozwala na osiąganie wysokiego oprocentowania pożyczanych środków przy względnie niskim ryzyku. AOW negocjuje warunki finansowania z faktorantami, którymi są małe i średnie firmy, przejmując ich faktury, przez co przejmuje od faktorantów ryzyko kredytowe płatników faktur, którymi w wielu przypadkach są duże podmioty gospodarcze, o stabilnej pozycji rynkowej. AOW podkreśla, że wykupuje faktury szerokiej gamy przedsiębiorstw, które odbierają produkty i usługi faktorantów, działających w całej gospodarce. Płatnikami faktur, które wykupuje AOW, jest m.in. dużo spółek giełdowych, korporacji międzynarodowych prowadzących działalność w Polsce oraz gmin i innych jednostek Skarbu Państwa.

W trakcie swojej działalności, AOW Faktoring S.A. wykupiła już faktury o łącznej wartości przekraczającej 1 mld PLN.

 

Wyniki finansowe AOW Faktoring S.A.

Wartość faktur wykupionych przez AOW Faktoring S.A. dynamicznie rosła od 2002 roku do uzyskania maksimum w roku 2011. W kolejnych latach (2012-2013) wartość wykupionych faktur ustabilizowała się z lekką tendencją spadkową, a w roku 2014 doszło do wyraźnego już spadku wartości wykupionych faktur. Według informacji ze spółki było to spowodowane koniecznością spłaty obligacji serii B o wartości 10 mln zł i spłaty kredytu w wysokości 5 mln zł. Jeszcze w drugiej połowie 2014 r. spółka odnowiła to finansowanie, a w roku 2015 nastąpił dalszy wzrost salda obligacji oraz kredytów i pożyczek, dzięki czemu w tym roku doszło do wyraźnego wzrostu akcji faktoringowej – o 18%. AOW Faktoring S.A. w 2015 r. wykupiła faktury o łącznej wartości 174,2 mln zł.

W poniższych tabelach zaprezentowano dane finansowe spółki AOW Faktoring S.A. w latach 2013-2015:

 

Bilans (tys. zł)

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Aktywa łącznie

54 025

50 790

64 361

Kapitał Własny

15 215

16 161

17 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

38 809

34 629

46 484

  • zobowiązania długoterminowe

5 000

15 000

17 000

  • zobowiązania krótkoterminowe

33 809

19 629

29 484

Pasywa łącznie

54 025

50 790

64 361

Dług netto

30 058

27 245

35 300

Wskaźnik Dług netto/Kapitał własny

1,98

1,69

1,97

    

Rachunek zysków i strat (tys. zł)

2013

2014

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów

11 002

8 246

8 266

Koszty działalności operacyjnej

2 603

2 447

2 391

Zysk (strata) ze sprzedaży

8 399

5 798

5 875

Zysk z działalności operacyjnej

7 455

5 370

5 192

Zysk brutto

4 323

2 138

2 718

Zysk netto

3 268

1 599

2 037

    

Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł)

2013

2014

2015

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-639

3367

-8 477

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-1 297

-234

485

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

1 916

-3 028

9 439

Przepływy pieniężne netto razem

-20

105

1 447

Środki pieniężne na początek okresu

156

135

241

Środki pieniężne na koniec okresu

135

241

1 687

Dane z rocznych sprawozdań finansowych AOW Faktoring S.A. za lata 2013-2015, zbadane przez biegłego rewidenta i opublikowane na GPW Catalyst.

 

Parametry oferowanych obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A.

Oferta obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A. obejmuje 50.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł za każdą obligację. Łączna wartość nominalna emisji wynosi więc 5 mln zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł za każdą sztukę obligacji. Minimalna kwota zapisu na obligacje serii H AOW faktoring S.A. wynosi 25.000 zł.

Termin wykupu obligacji serii H przypada na 3 lata od dnia emisji.

Oprocentowanie obligacji ma być zmienne. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie (w skali roku) ma być obliczane według zmiennej stopy bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę w wysokości 4,7 punktu procentowego. Przy obecnej stopie WIBOR 3M na poziomie ok. 1,67% oprocentowanie obligacji serii H AOW Faktoring S.A. wyniosłoby w pierwszym okresie odsetkowym ok. 6,37% w skali roku. Odsetki od obligacji mają być wypłacane co trzy miesiące.

Emitent zastrzegł sobie opcję wcześniejszego wykupu obligacji, możliwą do zrealizowania po upływie dwóch lata od dnia emisji, w terminach płatności odsetek, za dodatkową premią dla obligatariuszy w wysokości 1% wartości nominalnej obligacji.

Obligacje serii H AOW Faktoring S.A. mają być zabezpieczone. Zabezpieczeniem ma być zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności posiadanych przez AOW Faktoring. Szczegółowy opis zabezpieczenia obligacji serii H przedstawiony został w Memorandum Inwestycyjnym.

Celem emisji jest pozyskanie środków obrotowych na bieżącą działalność spółki, polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów faktoringowych.

AOW Faktoring zamierza wprowadzić obligacje serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Wiążące informacje o ofercie obligacji serii spółki AOW Faktoring S.A. znajdują się w następujących dokumentach:

  • Memorandum Informacyjnym obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A.
  • Załącznikach do Memorandum Informacyjnego obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A.

 

Terminarz publicznej oferty obligacji serii H AOW Faktoring S.A.

12 maja 2016 r.

publikacja Memorandum Informacyjnego obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A.

12-25 maja 2016 r.

przyjmowanie zapisów na obligacje serii H

12-25 maja 2016 r.

przyjmowanie wpłat na obligacje serii H od Inwestorów Indywidualnych

30 maja 2016 r., do g. 14.00

poinformowanie Inwestorów Instytucjonalnych o wstępnej alokacji i wezwanie Inwestorów Instytucjonalnych do opłacenia zapisu na obligacje serii H

31 maja 2016 r., do g. 10.00

wpłaty na obligacje serii H od Klientów Instytucjonalnych

31 maja 2016 r.

rozrachunek transakcji i zapisanie obligacji serii H spółki AOW Faktoring S.A. w depozycie prowadzonym przez KDPW

 

Obligacje AOW Faktoring S.A. na rynku obligacji Catalyst

AOW Faktoring S.A. swoją pierwszą serię obligacji wyemitowała w roku 2010. Łącznie do tej pory spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 37 mln zł, z czego, za każdym razem terminowo, wykupiła już obligacje o wartości 20 mln zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu na obligacyjnym rynku Catalyst notowane były trzy serie obligacji AOW Faktoring S.A.:

  • obligacje AOW0317 o łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł z terminem wykupu w dniu 28 marca 2017 r., w bieżącym okresie odsetkowym oprocentowane na poziomie 6,67% w skali roku,
  • obligacje AOW0517 o łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł z terminem wykupu w dniu 28 maja 2017 r., w bieżącym okresie odsetkowym oprocentowane na poziomie 6,68% w skali roku,
  • obligacje AOW0618 o łącznej wartości nominalnej równej 2 mln zł z terminem wykupu w dniu 17 czerwca 2018 r., w bieżącym okresie odsetkowym oprocentowane na poziomie 6,67% w skali roku.

Zobacz także