Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o podjęciu w dniu 5 sierpnia uchwały o emisji obligacji niezabezpieczonych serii AA3.

Kapitał z emisji pozyskany przez windykatora ma być przeznaczony na zakup pakietów wierzytelności przez spółki, które należą do Grupy Kapitałowej Kruk. Jako cele alternatywne podano: refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej lub finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji.

Obligacje Kruk S.A. będą denominowane w euro, a wielkość emisji została ustalona na nie więcej niż 20 mln euro. Obligacje będą sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji.

Emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

 Logo KRUK SA

Parametry emisji obligacji serii AA3 spółki Kruk S.A.

W ofercie prywatnej znajdzie się nie więcej niż 20.000 trzyletnich obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 euro za każdą obligację. Łączna wartość emisji wyniesie nie więcej niż 20 mln euro.

Termin wykupu został ustalony na 36 miesięcy (3 lata) od daty przydziału obligacji. Wykup obligacji będzie dokonany poprzez zapłatę kwoty nominału.

Obligacje serii AA3 Kruka będą oprocentowane na stałym poziomie 3% w skali roku a kupony odsetkowe mają być wypłacane co 12 miesięcy.

Obligacje Kruka denominowane w euro nie będą zabezpieczone.

W Warunkach emisji obligacji Kruk S.A., spółka zobowiązała się do utrzymywanie „Wskaźnika Zadłużenia dla Grupy Kapitałowej Kruk” na poziomie nie wyższym niż 3 (trzy). Wskaźnik zadłużenia będzie obliczany jako stosunek długu netto do kapitału własnego Grupy Kapitałowej Kruk. Wskaźnik będzie obliczany na podstawie raportów skonsolidowanych, sporządzonych według MSSF dla Grupy Kapitałowej Kruka.

W przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia, a także m.in. w wypadkach, gdy: akcje Kruk S.A. zostaną wycofane z notowań na warszawskiej giełdzie, spółka złoży wniosek o upadłość lub sąd ogłosi upadłość Kruk S.A., emitent, w przypadku otrzymania żądania obligatariusza, dokona przedterminowego wykupu obligacji.

Obligacje korporacyjne Kruk S.A. notowane na Catalyst

Obligacje spółki będą wyemitowane jako papiery nie mające formy dokumentu. Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji serii AA3 do obrotu na rynku Catalyst.

W obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst znajduje się już dziewiętnaście serii obligacji Kruk S.A. Wartość nominalna notowanych obligacji emitenta przekracza już 1 mld PLN.

Terminy wykupu tych obligacji sięgają do maja 2022 roku, a ich aktualne oprocentowanie wynosi od 4,5 do 6,31% w skali roku.

Zobacz także