Zarząd Kruk SA 6 lutego poinformował, iż emisja obligacji serii AG2 emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych doszła do skutku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość będzie ustalana na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego. Termin zapadalności to 60 miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone.

Kruk nowe logoDokonany został również przydział w/w walorów.

Przydzielono wszystkie oferowane 250.000 sztuk obligacji. Cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a więc łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 25 mln zł.

Zapisy przeprowadzono w dniach od 24 stycznia do 6 lutego 2019 roku. 514 Inwestorów skutecznie złożyło 597 zapisów na 260.374 obligacji. Obligacje przydzielono 511 inwestorom, a redukcja zapisów wyniosła 3,98%.

Zobacz także