Emisja obligacji spółki Arche została zakończona sukcesem. Deweloper mieszkaniowo-hotelowy zebrał 16,36 mln zł popytu, w wartej 11 mln zł ofercie publicznej. Celem emisji było pozyskanie środków na refinansowanie papierów serii C o wartości 10 mln zł, które wygasają 23 sierpnia tego roku.

Zarząd LPP SA poinformował, że spółka wyemitowała obligacje serii A. Łączna ich wartość nominalna to 300 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł.

Subskrypcja trwała w dniach 22-26 listopada 2019 r. Obligacje zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego.

Dla dewelopera komercyjnego pozyskaliśmy kilka milionów złotych finansowania pomostowego. Posłuży ono zapewnieniu wkładu własnego wymaganego przez bank finansujący, który zgodził się udzielić kredytu na kolejną inwestycję dewelopera.

Środki na spłatę finansowania pomostowego pochodzić będą ze sprzedaży jednego z poprzednich projektów deweloperskich.

Kruk – przydział obligacji serii AG2

Zarząd Kruk SA 6 lutego poinformował, iż emisja obligacji serii AG2 emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych doszła do skutku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość będzie ustalana na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego. Termin zapadalności to 60 miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone.

Niedawne zmiany w ustawie o ofercie publicznej umożliwiają emitowanie obligacji o równowartości do 1 mln EUR w formie oferty publicznej po spełnieniu tylko mocno ograniczonych wymogów formalnych.

Nie jest konieczne sporządzenie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani opracowanie memorandum informacyjnego, a jedynie przygotowanie uproszczonego dokumentu zawierającego podstawowe informacje o obligacjach i emitencie.

Spółka Everest Capital sp. z o.o. poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 9 marca 2018 roku o dojściu do skutku emisji obligacji serii L. Pozyskana kwota to 50 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii E oraz F, których termin zapadalności przypada na listopad bieżącego roku oraz na udzielenie pożyczki spółce Everest Finanse SA prowadzącej działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich pod marką „Bocian Pożyczki”.

W dniu 24 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o wydaniu rekomendacji nakazującej podwyższenie minimalnej wartości nominalnej jednej obligacji podporządkowanej do kwoty 400 tys. złotych. Sugestia ta ma na celu ograniczenie dostępu inwestorów indywidualnych do bankowych papierów podporządkowanych.

8 listopada 2017 roku już po raz siódmy odbędzie się Konferencja Rada Nadzorcza.

Jest to coroczne wydarzenie poświęcone tematyce rad nadzorczych, nadzoru właścicielskiego i corporate governance. Tym razem miejscem spotkania będzie Dąbrowa Górnicza.

W dniu 18 lipca 2017 roku PKO Bank Polski SA poinformował o sukcesie emisji obligacji banku nominowanych w euro. Emitent uplasował na rynku papiery czteroletnie o wartości 750 mln euro. Obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy zgłosili popyt przekraczający ponad dwukrotnie wartość oferowanych papierów. Dzięki temu PKO BP mogło pozyskać finansowanie na warunkach lepszych niż początkowo zakładano.

Marża odsetkowa wyniosła 65 punktów bazowych ponad Mid Swap (średnią stawkę swap), co daje oprocentowanie na poziomie 0,75% p.a.

W dniu 9 maja 2017 roku spółka IIF SA dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii D. Operacja został zrealizowana za pośrednictwem KDPW.