Spółka Everest Capital sp. z o.o. poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 9 marca 2018 roku o dojściu do skutku emisji obligacji serii L. Pozyskana kwota to 50 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii E oraz F, których termin zapadalności przypada na listopad bieżącego roku oraz na udzielenie pożyczki spółce Everest Finanse SA prowadzącej działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich pod marką „Bocian Pożyczki”.

Bocian pozyczki logoObrót na rynku Catalyst obligacjami serii E, które Emitent zamierza przedterminowo wkupić zostaje zawieszony od dnia 14 marca 2018 roku.

Obligacje serii L oferowane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, czyli 1.000 złotych. Ich oprocentowanie jest zmienne, równe stopie referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę, której wysokości emitent nie ujawnił. Kupony będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu przypada w dniu 9 września 2021 roku, czyli są to papiery 3,5-letnie.

Obligacje będą zabezpieczone do wysokości 150% ich wartości nominalnej. Na rzecz obligatariuszy zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na kwotę 75 mln złotych na zmiennym zbiorze wierzytelności – pożyczek udzielonych w ramach funkcjonowania spółki Everest Finanse pod marką Bocian Pożyczki. Dodatkowo spółki z grupy kapitałowej Emitenta (Everest Finanse SA oraz Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k.) udzielą poręczenia do kwoty 75 mln złotych.

Obligacje nie posiadają postaci dokumentu, a emitent zamierza się ubiegać o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst.

Spółka poinformowała również, że obligacje za kwotę 300 tys. złotych objęła w ofercie pierwotnej osoba blisko związana z prezesem zarządu emitenta.

Zobacz także