Formalnie emisję przeprowadził Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ale znacznie większa ilość osób kojarzy nazwę marki „Bocian pożyczki”, pod którą spółka Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność operacyjną. Everest Capital sp. z o.o. jest spółką zależną Everest Finanse sp. z o.o. sp.k.

 

Logo Bocian pożyczkiParametry obligacji

Subskrypcja obligacji serii D przeprowadzona została w dniach 07 - 14 kwietnia 2015 roku. Oferowane było nie więcej niż 30 000 obligacji po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej: 1000 zł. Zapisy złożyło 30 podmiotów (łącznie z subfunduszami). Ze względu na nadsubskrypcję obligacje zostały przydzielone 29 inwestorom, którzy objęli całość emisji. Grupa pozyskała zatem 30 mln złotych.

Obligacje serii D oferują oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR6M. Marża odsetkowa to 5,00%. Kupony będą wypłacane co pół roku, a wykup obligacji nastąpi po 3 latach od daty emisji. Emitent zamierza ubiegać się o przyjęcie obligacji serii D do ewidencji w KDPW oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst.

 

Cel emisji

Celem emisji obligacji korporacyjnych serii D było pozyskanie środków finansowych na:

  • nabycie obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Everest Finanse,
  • udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse obligacji serii A (termin wykupu to 21 czerwca 2015 roku) o wartości 20 mln zł oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej.

 

Zabezpieczenie

Obligacje serii D Everest Capital będą zabezpieczone:

  • udzieleniem poręczenia do maksymalnej wartości 150% wartości nominalnej obligacji oraz poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k., Everest Finanse S.A. oraz właścicieli większościowych grupy: Piotra Śledzia i Artura Hawryluka,
  • zastawem rejestrowym, do maksymalnej wysokości 150% przydzielonych obligacji, na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących spółce Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k. z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi od 28 do 37 lat. Wartość Przedmiotu Zastawu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z wyceną sporządzoną przez spółkę CMT Advisory sp. z o.o. wynosi ponad 48 mln złotych.

 

Działalność

Emitent to spółka zależna spółki Everest Finanse działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Bocian działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit). Spółka prowadzi działalność od 2000 r. Do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Zobacz także