Zarząd Voxel S.A. poinformował w raporcie bieżącym, że podjął uchwałę o emisji obligacji serii D. Uchwała o emisji obligacji serii D jest konsekwencją uchwalonego przez spółkę w maju Programu Emisji Obligacji oraz uchwały zarządu spółki o przedterminowym wykupie, o której spółka poinformowała 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z uchwałą o Programie Emisji Obligacji nowe obligacje mogły być wyemitowane tylko pod warunkiem dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii B, będących w obrocie na Catalyst.

Logo Voxel

Emisja prywatna

Obligacje serii D zostaną wyemitowane w trybie ofercie prywatnej. Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 12.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł. Przydział obligacji ma zostać dokonany w dniu 31 lipca 2013 r., a ostateczny wykup ma być dokonany 3 lata po dacie przydziału, tj. 31 lipca 2016 r.

Oprocentowanie obligacji ma być zmienne i ustalane jako wysokość stawki WIBOR 6M powiększonej o 5 pkt. proc. marży, odsetki mają być wypłacane co sześć miesięcy.

Obligacje serii D mają być zabezpieczone – zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki Alteris S.A. będących własnością spółki. Akcje będące przedmiotem zabezpieczenia zostały wycenione na 34,369 mln zł.

Obligacje serii D mają być w pierwszej kolejności przydzielone tym obligatariuszom, którzy wzięli udział w emisji obligacji serii B spółki.

Nowo wyemitowane obligacje spółki mają być wprowadzone do obrotu na platformie Catalyst.

Przedterminowy wykup

Obligacje serii B zostaną przedterminowo wykupione w dniu 16 lipca 2013 r. Obligatariusze w ramach wykupu otrzymają kwotę nominału powiększoną o należne odsetki oraz premię w wysokości 0,08% nominału obligacji serii B za każde 30 dni pozostające do terminu ostatecznego wykupu, który miał być dokonany w czerwcu 2014 r. Łączna wartość premii wyniesie więc 0,8% nominału.

Kurs obligacji serii B na Catalyst w ostatnich notowaniach wyniósł 101%.

Zobacz także