W dniu 18 lipca 2017 roku PKO Bank Polski SA poinformował o sukcesie emisji obligacji banku nominowanych w euro. Emitent uplasował na rynku papiery czteroletnie o wartości 750 mln euro. Obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy zgłosili popyt przekraczający ponad dwukrotnie wartość oferowanych papierów. Dzięki temu PKO BP mogło pozyskać finansowanie na warunkach lepszych niż początkowo zakładano.

Marża odsetkowa wyniosła 65 punktów bazowych ponad Mid Swap (średnią stawkę swap), co daje oprocentowanie na poziomie 0,75% p.a.

 logo PKO BPEuroobligacje PKO płacą kupon raz w roku.

Cena emisyjna wyniosła 99.792% wartości nominalnej.

Emitent złożył wniosek o dopuszczenie nowowyemitowanych walorów do obrotu na rynku giełdowym w Luxemburgu, a po ich dopuszczeniu do obrotu na tej giełdzie, zamierza ubiegać się o równoległe notowanie euro obligacji na rynku Catalyst.

Emisja ta była pierwszą w ramach programu emisyjnego ogłoszonego końcem maja 2017 roku, w ramach którego bank zamierza pozyskać do 3 mld euro w drodze emisji Euro Medium Term Notes (EMTN). Bank poinformował, że w ramach tego programu mogą być oferowane obligacje niezabezpieczone typu senior oraz obligacje podporządkowane. Możliwe waluty tychże obligacji to oprócz euro, dolar amerykański, frank szwajcarski oraz polska złotówka.

Aktualizacja [20 lipca 2017 roku]

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla nowowyemitowanej serii euroobligacji PKO BP.

Zobacz także