Od jutra zaczyna się oferta publiczna obligacji korporacyjnych serii S spółki Hussar Gruppa. Do tej pory spółka emitowała obligacje w ramach ofert prywatnych i papiery te nie trafiły na rynek zorganizowany. Tym razem zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.

Logo Hussar GruppaHussar Gruppa S.A. planuje pozyskać do 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 2 mln zł. Inwestorzy nabywający trzyletnie obligacje mogą liczyć na stałe oprocentowanie w wysokości 8,5% p.a. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Minimalny zapis to zaledwie 1.000 zł, czyli jedna obligacja. Wartość emisyjna jest równa wartości nominalnej, która wynosi właśnie 1.000 zł. Zapisy będą przyjmowane od 2 do 30 kwietnia 2014 r.

Dzień przydziału obligacji serii S to 6 maja 2014 roku.

 

Emitent

Hussar Gruppa S.A. prowadzi działalność w branży transportowej. Emitent specjalizuje się w wysokomarżowej obsłudze transportu drogowego na drogach Europy Zachodniej.

Wybrane dane finansowe

 

2011

2012

2013*

Bilans

Kapitał własny

5 744 086

8 948 543

12 601 858

Należności długoterminowe

0

0

0

Należności krótkoterminowe

4 437 815

7 521 160

7 071 366

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

219 495

5 311

822 523

Zobowiązania długoterminowe

1 999 550

2 825 636

2 858 796

Zobowiązania krótkoterminowe

6 413 560

7 787 488

6 697 924

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży ogółem

5 697 449

14 197 925

18 863 683

Amortyzacja

202 113

688 526

777 732

Zysk/strata na sprzedaży

1 771 243

3 510 509

4 508 877

Zysk/strata na działalności operacyjnej

1 805 599

3 655 237

4 477 549

EBITDA

2 007 712

4 343 763

5 255 281

Zysk/strata brutto

1 715 841

4 016 098

3 884 775

Zysk/strata netto

1 666 738

3 892 983

3 530 790

* dane niezbadane przez biegłego rewidenta                                                                   Źródło: www.hussar-gruppa.com

Spółka stając się specjalistycznym centrum rozwiązywania problemów transportu ciężkiego, stale realizuje i rozwija obrane linie biznesowe, tj.: transport ładunków problematycznych poprzez własną flotę oraz podwykonawców, likwidacja szkód pojazdów ciężarowych, pomoc drogowa, handel częściami zamiennymi oraz rozwiązania finansowe dla firm transportowych.

Emitent posiada własny dział opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Spółka posiada w sprzedaży 3 innowacyjne produkty:

 • H PLAST - profesjonalny zestaw do samodzielnego łatania plandek, pozwala na znaczne oszczędności dzięki wyeliminowaniu kosztów opóźnień, niski koszt naprawy i ochronę towaru,
 • H CARPET - mata wykonana w technologii MeltBlown, absorbująca: wodę, oleje, produkty ropopochodne, płyny przemysłowe oraz chemikalia, przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków na drodze, stanowiskach roboczych, itp.,
 • H –VIZ - zestaw do spowolnienia procesu pęknięć przedniej szyby w pojazdach ciężarowych, który pozwala na znaczne oszczędności: wyeliminowanie opóźnień, dowiezienie ładunków na czas, a następnie wymianę szyby w kraju po niższych kosztach.

Hussar Gruppa S.A. jest również pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej reklamy 3D na pojazdach ciężarowych.Reklama 3D na ciężarówkach

 

Cele Emisji

Środki pozyskane z emisji obligacji emitent planuje przeznaczyć na rozwój następujących obszarów działalności:

 1. Transport
  1. pozyskanie i rozwój bazy podwykonawców,
  2. zapewnienie szybkich płatności podwykonawcom,
  3. wprowadzenie skonta i pożyczek gotówkowych.
 2. Pomoc drogowa oraz likwidacja szkód
  1. zakup dodatkowych pojazdów likwidacyjnych,
  2. zatrudnienie nowych specjalistów w zakresie likwidacji i mechaniki,
  3. wyposażenie i szkolenia,
  4. inwestycje w sprzedaż, obsługę i likwidację szkód w ramach ubezpieczeń 5 nowych zakładów ubezpieczeń.
 3. Innowacje
  1. Wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów.

Pełne informacje o emisji można znaleźć w memorandum informacyjnym dostępnym pod adresem:

http://www.hussar-gruppa.com/pl_publicznaemisja.html

 

Źródło: Memorandum informacyjne Hussar Gruppa

 

Zobacz także