W dniu 2 kwietnia 2014 r. PKN ORLEN rozpoczął ofertę publiczną piątej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych w ramach programu emisyjnego o wartości 1 mld złotych. Seria E obejmie 2 mln sztuk obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Decyzja o emisji serii E zapadła na podstawie analiz sytuacji rynkowej, w tym aktywności inwestorów na rynku Catalyst. Znaczenie miała również duża popularność, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji Orlenu.

Logo PKN Orlen

Pan Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych, poinformował, że jeśli seria E spotka się z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje skierowane do inwestorów indywidualnych, to spółka w najbliższym czasie nie wyklucza sfinalizowania całego programu emisyjnego. Oznaczałoby to kolejną emisję o wartości 100 mln złotych.

 

Parametry emisji obligacji serii E

Emitent

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Oprocentowanie obligacji

zmienne, WIBOR 6M + 1,3%

Wypłata odsetek

półroczna

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Wykup obligacji

2018-04-02 (obligacje 4-letnie)

Zabezpieczenie

brak

Łączna wartość nominalna obligacji Serii E

do 200 mln złotych

Rating

A-(pol)

Minimalny zapis

100 zł

Planowany rynek obrotu

Catalyst

Harmonogram

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

 2 kwietnia 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

 15 kwietnia 2014 r.

Termin przydziału

 17 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień emisji

 28 kwietnia 2014 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

 5 maja 2014 r.

Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN do 100,14 PLN.

Uwaga: jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferowanych obligacji, termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, a zapisy z dwóch ostatnich dni zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Pełne, prawnie wiążące informacje o emisji można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

Cel emisji

Cel emisji nie został określony. Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki na finansowanie bieżącej działalności oraz na rozwój, w szczególności na rozwój Grupy ORLEN w obszarach wydobycia i energetyki.

 

Rating

1 kwietnia 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała PKN ORLEN S.A. krajową ocenę kredytową (rating) na poziomie A- (pol) dla planowanej przez spółkę emisji obligacji serii E, w ramach programu publicznych emisji obligacji.

Rating bierze pod uwagę dywersyfikację działalności Spółki w segmentach rafineryjnym, petrochemicznym i detalicznym, silną pozycję spółki na rynku polskim oraz poprawę sytuacji finansowej emitenta obligacji.

Fitch Ratings uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtel S.A., umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010. W ocenie agencji PKN ORLEN S.A. ma w latach 2014-2017 dużo większą elastyczność w ograniczaniu nakładów inwestycyjnych, niż w latach 2007-2010, kiedy był zaangażowany w kilka inwestycji. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w sektorze rafineryjnym w Europie.

Agencja oczekuje, że trudne warunki rynkowe dla sektora rafineryjnego utrzymają się także w roku 2014, a marże rafineryjne pozostaną na poziomie zbliżonym do poziomu z 2013 roku. Agencja uważa, że to segmenty detalu i petrochemii będą głównie kontrybuowały do EBITDA PKN ORLEN S.A. w 2014 roku.

 Agencja wskazuje, że zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę strategią PKN ORLEN S.A. wypłacił dywidendę w 2013 roku. Spółka planuje stopniowe zwiększanie wypłat do 5% stopy dywidendy, określonej na podstawie średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, uwzględniając realizację strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

 W wydanym komunikacie Fitch Ratings pozytywnie ocenia możliwość redukcji poziomu zapasów obowiązkowych utrzymywanych przez PKN ORLEN S.A., na podstawie przedstawionego przez Rząd projektu ustawy w tym zakresie. Jednak Agencja wskazuje także, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by określić dokładny wpływ wprowadzenia tych zmian w prawie na wskaźniki zadłużenia Spółki.

 

Ryzyko

PKN Orlen postrzegany jest jako wiarygodny emitent. Potwierdza to rating przyznany przez agencję Fitch. Warto jednak pamiętać, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. W przypadku obligacji serii E prospekt wymienia następujące rodzaje ryzyka charakterystyczne dla emitenta, z którym powinni się liczyć inwestorzy:

 • Ryzyka związane z procesem przerobu ropy naftowej.
 • Ryzyka związane z procesem rafinacji mogące wpływać na działalność Grupy ORLEN.
 • Ogólne ryzyka operacyjne.
 • Zobowiązania wynikające z istniejących programów finansowania Grupy ORLEN.
 • Rating PKN ORLEN.
 • Ogólna struktura Grupy ORLEN.
 • Ryzyka związane z wstępowaniem w nowe obszary działalności. Projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze Grupy ORLEN (działalność wydobywcza).
 • Ryzyko zmian w akcjonariacie.
 • Ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu wahań stopy procentowej.
 • Toczące się kontrole podatkowe, celne, akcyzowe i inne audyty finansowe.
 • Postępowania sądowe i regulacyjne.
 • Ryzyko utraty kluczowej kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników.
 • Ryzyko związane z systemami IT i bezpieczeństwem danych.
 • Ryzyko związane z możliwością zwiększania poziomu zadłużenia Grupy ORLEN mogące mieć przełożenie na zdolność Spółki do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji.
 • Ryzyko płynności.
 • Ryzyko kredytowe.
 • Czynniki ryzyka dotyczące zmian w obecnych przepisach prawa i regulacjach.
 • Uregulowania i interwencja ze strony władz państwowych.
 • Ryzyka związane z szerokimi uprawnieniami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do spółek energetycznych.
 • Zobowiązanie do utrzymywania zapasów ropy naftowej.
 • Uzależnienie prowadzenia działalności przez Grupę ORLEN od uzyskania koncesji, licencji i zezwoleń organów państwowych.
 • Wpływ regulacji w zakresie emisji CO2.
 • Ryzyka związane z koniecznością spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) dla biokomponentów.
 • Ryzyka związane z emisjami przemysłowymi.
 • Wzrost gospodarczy i popyt na produkty.
 • Ryzyko walutowe.
 • Otoczenie konkurencyjne.
 • Cykliczny charakter branży petrochemicznej.
 • Wahania cen ropy naftowej.
 • Zakłócenia w infrastrukturze logistycznej.
 • Obniżenie wysokości marży rafineryjnej.
 • Uzależnienie Grupy ORLEN od dostaw gazu ziemnego.
 • Różne opłaty i zmiany ceny gazu ziemnego.
 • Zmiany na rynku paliw silnikowych.

Szczegółowy opis w/w rodzajów ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym.

 

Źródło: www.orlen.pl

Zobacz także