Zarząd PCC Rokita S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii BA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji wspomnianych obligacji. Jest to pierwsza emisja w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Spółka planuje wyemitować 220.000 obligacji serii BA o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 22 mln zł.

PCC Rokita - logoOprocentowanie walorów ma być stałe i wynosić 5,5 % w skali roku. Odsetki mają być wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji to 60 miesięcy (5lat), a emitent zastrzegł sobie opcję wcześniejszego wykupu.

 

Obligacje będą:

  • emitowane jako obligacje niezabezpieczone,
  • zdematerializowane,
  • wprowadzone do notowań na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej szczegółów będzie znane po opublikowaniu Warunków Emisji Obligacji serii BA.

 

 

Aktualizacja

Warunki Emisji Obligacji serii BA zostały opublikowane.

Cena emisyjna obligacji równa jest ich wartości nominalnej i wynosi 100 złotych a minimalny zapis to 1 obligacja.

Oferta została podzielona na dwie transze: otwartą i kaskadową.

Transza otwarta obejmuje obligacje o wartości 5 mln zł. Uprawnionymi do składania zapisów w tej transzy są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Zapisy w ramach transzy otwartej będą przyjmowane w dniach 7-11 kwietnia.

W transzy kaskadowej uprawnionym do złożenia zapisu jest dom maklerski (oferujący) działający jako podmiot posiadający pisemną zgodę na sprzedaż obligacji w imieniu i na rachunek własny w drodze ofert publicznych, na podstawie sporządzonego przez PCC Rokita S.A. prospektu, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004.

Zapisy w ramach tej transzy odbędą się 16 kwietnia.

W transzy kaskadowej będą oferowane obligacje o wartości 17 mln zł. Wartość ta może zostać zwiększona do 20 mln zł w przypadku nieobjęcia zapisami obligacji zaoferowanych w transzy otwartej. Obligacje objęte w ramach tej transzy, oferujący będzie mógł odsprzedać inwestorom lub kolejnym instytucjom finansowym, które będą miały prawo odsprzedać obligacje dalej na podstawie prospektu PCC Rokita.

Emitent zastrzegł sobie prawo wcześniejszego wykupu - decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie obligacji danej serii podejmie zarząd emitenta według własnego uznania. W takim wypadku obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,05% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu.

 

 

Komentarz

Sytuacja finansowa emitenta jest dość stabilna (niskie ryzyko kredytowe).

Niestety 5-letni termin zapadalności obligacji, stałe i niskie oprocentowanie oraz opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta będą sprawiać, że obligacje będą wrażliwe na zmiany poziomu stóp procentowych (ryzyko stopy procentowej). W przypadku wzrostu stóp procentowych, cena obligacji będzie spadać. W przypadku spadku stóp (co jednak jest, przy obecnym ich poziomie, już mało prawdopodobne), wzrost cen obligacji będzie ograniczany przez posiadaną przez emitenta opcję przedterminowego wykupu. Nikt nie będzie chciał zapłacić za obligacje wiele więcej niż nominał, skoro w każdej chwili emitent może ją od niego wykupić właśnie po 100 zł plus niewielka premia sięgająca maksymalnie 3 zł.

Obligacje niemieckiej spółki matki dają wyższe oprocentowanie w euro, niż seria BA w złotych: http://www.finanzen.net/anleihen/PCC-SE-Anleihen

 

Wydłużony termin zapadalności obligacji, obniżone i stałe oprocentowanie, niewielka wartość transzy otwartej sprawiają, że w naszej ocenie oferta nie jest tak atrakcyjna, jak można się było spodziewać. Emitent postanowił wykorzystać swoją wysoką rozpoznawalność, pozycję na rynku kapitałowym i renomę. Dodatkowo dobre relacje utrzymywane z dotychczasowymi obligatariuszami pozwalają prognozować sukces emisji, mimo jej relatywnie niewielkiej atrakcyjności. Z kolei z powodu niewielkiej wartości transzy otwartej, można wręcz spodziewać się wysokiej redukcji zapisów.

Zobacz także