W dniu 9 kwietnia rozpoczyna się emisja ostatniej serii obligacji spółki PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji o wartości 1 mld złotych. Wszystkie dotychczasowe serie obligacji (od A do E) oferowały 4-letni okres zapadalności oraz zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR6M. Spółka systematycznie zmniejszała oferowaną marżę z poziomu 150 punktów bazowych przy serii A do 130 punktów przy serii E. Pogarszanie warunków oprocentowania obligacji nie odstraszyło inwestorów, a wręcz przeciwnie, każda kolejna seria sprzedawała się lepiej (szybciej).

Logo PKN Orlen

W związku z tym spółka postanowiła przetestować możliwość pozyskania finansowania na dłuższy okres czasu i przy stałym, znanym z góry koszcie pieniądza. Obligacje korporacyjne serii F emitowane przez PKN Orlen to papiery 6-letnie zapewniające stałe oprocentowanie w wysokości 5% p.a.

Z jednej strony 5% wygląda dość atrakcyjnie w porównaniu do mniej więcej 4% oferowanych obecnie przez dotychczasowe emisje. Należy jednak mieć na uwadze, że długi termin do wykupu powoduje, że ryzyko stopy procentowej w przypadku aktualnie oferowanych obligacji będzie wysokie (podobnie jak w przypadku obligacji serii BA spółki PCC Rokita).

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W serii F zaoferowanych zostanie 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanych walorów zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Parametry emisji obligacji serii F

Emitent

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Oprocentowanie obligacji

stałe, 5,0%

Wypłata odsetek

półroczna

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Wykup obligacji

9 kwietnia 2020 r. (obligacje 6-letnie)

Zabezpieczenie

Brak

Łączna wartość nominalna obligacji Serii E

do 100 mln złotych

Rating

A-(pol) przyznany przez Fitch Ratings

Minimalny zapis

100 zł

Planowany rynek obrotu

Catalyst

 

Harmonogram

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

 9 kwietnia 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

 22 kwietnia 2014 r.

Termin przydziału

 24 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień emisji

 6 maja 2014 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

 13 maja 2014 r.

 

Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN do 100,18 PLN.

Uwaga: jeśli wartość zapisów przekroczy wartość oferowanych obligacji, termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, a zapisy z dwóch ostatnich dni zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Pełne, prawnie wiążące informacje o emisji można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Zobacz także