W dniu 11 kwietnia 2016 roku spółka PCC Rokita opublikowała „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA”. Wcześniej, w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła „Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.” prospekt został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r.

Prospekt emisyjny spółki dopuszcza możliwość emisji w ramach ofert publicznych nie więcej niż 2.000.000 obligacji o wartości nominalnej równej 100,00 złotych każda, a więc łącznie obligacji o wartości nominalnej do dwustu milionów złotych. Obligacje te będą oferowane w seriach.

Pierwszą emitowaną publicznie serią w ramach zatwierdzonego prospektu mają być obligacje serii DA. Opublikowane „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA” zakładają emisję do 250.000 sztuk obligacji o nominale 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii DA ma być stałe i zostało ustalone na poziomie 5% w skali roku. Kupony od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie pięciu lat od daty ich przydziału (27 kwietnia 2021 r.), przy czym spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego ich wykupu. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu wcześniejszego wykup Obligacji podejmować może Zarząd Emitenta (PCC Rokita S.A.) w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały. Obligacje serii DA nie będą zabezpieczone. Emitent planuje wprowadzenie obligacji serii DA do obrotu na rynku Catalyst.

Logo PCC Rokita

Rolowanie – preferencje przy przydziale obligacji PCC Rokita S.A.

Emitent przewidział preferencje przy przydziale obligacji serii DA. Preferencje przy przydziale przysługują inwestorom, którzy w dniu 15 kwietnia 2013 roku nabyli obligacje serii AC PCC Rokita S.A. Każdy taki inwestor będzie miał w pierwszej kolejności przydzielone obligacje serii DA w liczbie nie mniejszej niż łączna liczba obligacji serii AC, które nabył w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Należy wspomnieć, że PCC Rokita S.A. 15 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje serii AC (obligacje PCR0416 na Catalyst) o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Preferencje dotyczą więc posiadaczy obligacji serii AC, którzy zdecydują się zrolować dług Emitenta. Obligacje serii AC dawały stałe oprocentowanie w wysokości 7,5% rocznie, a więc emitowane obligacje serii DA będą dawały oprocentowanie aż o 1/3 niższe.

 

Terminy oferty obligacji serii DA spółki PCC Rokita S.A.

Data

Zdarzenie

23 marca 2016

zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez KNF

29 marca 2016

publikacja Prospektu Emisyjnego

11 kwietnia 2016

publikacja Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji

13 kwietnia 2016

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów

26 kwietnia 2016

zakończenie przyjmowania zapisów

27 kwietnia 2016

dokonanie przydziału obligacji

maj 2016

wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek Catalyst

 

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita są częścią międzynarodowej Grupy Holdingowej PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która zajmuje się działalnością w trzech segmentach:

 • chemii,
 • energii,
 • logistyki.

Zakłady Rokita S.A. prowadzą działalność od ponad siedemdziesięciu lat. Są wytwórcą i dystrybutorem gamy ponad 250. produktów chemicznych, wykorzystywanych w wielu różnych dziedzinach gospodarki, m. in. w przemyśle chemicznym, spożywczym, tworzyw sztucznych, kosmetycznym, petrochemicznym, samochodowym, tekstylnym, farmaceutycznym, meblarskim, a także w budownictwie i górnictwie. Wśród odbiorców produktów Grupy Kapitałowej PCC SE są np. największe światowe koncerny chemiczne i petrochemiczne jak Dow Chemical Company, Covestro, BASF, Shell Chemicals, Inovyn czy AkzoNobel.

 

Struktura akcjonariatu PCC Rokita S.A.

Akcjonariusz

seria

liczba akcji

udział w kapitale

liczba głosów

udział w głosach

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

A1

1 985 330

10,00%

3 970 660

13,33%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

A2

1 985 330

10,00%

3 970 660

13,33%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

A3

1 985 330

10,00%

3 970 660

13,33%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

A4

1 985 330

10,00%

3 970 660

13,33%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

A5

1 985 331

10,00%

3 970 662

13,33%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu

B

6 782 321

34,16%

6 782 321

22,77%

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu, razem

A1-A5, B

16 708 972

84,16%

26 635 623

89,44%

Pozostali akcjonariusze

B

1 556 064

7,84%

1 556 064

5,23%

Pozostali akcjonariusze

C

1 588 264

8,00%

1 588 264

5,33%

Razem

 

19 853 300

100,00%

29 779 951

100,00%

 

Holding PCC SE

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), to koncern kierujący grupą około 70. spółek zależnych i powiązanych działających w 39. lokalizacjach w 17. różnych krajach. Holding PCC SE zatrudnia ok. trzy tysiące pracowników.

Główna spółka holdingowa PCC SE jest podmiotem zarządzającym holdingową Grupą PCC. Dysponuje ona portfelem spółek w branży chemicznej, energetycznej i logistycznej. Większość spółek Grupy PCC SE zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest także obecna w USA, Tajlandii i Ghanie.

Przychody ze sprzedaży Grupy PCC SE w roku ubiegłym według wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniosły blisko 572 mln €. W tym czasie holding PCC SE wypracował zysk EBITDA (zysk przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem) w wysokości  ponad 51 mln €. Nakłady inwestycyjne Grupy PCC SE w ubiegłym roku przekroczyły 163 mln €.

 

Grupa Kapitałowa PCC Rokita SA

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW CHEMICZNYCH

 • PCC Rokita S.A. – spółka matka – produkcja i sprzedaż wyrobów chemicznych,
 • PCC Prodex Sp. z o.o. (100,00%)* – produkcja komponentów do sztywnych i półsztywnych pianek oraz klejów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NA POTRZEBY WŁASNE GRUPY PCC ROKITA ORAZ NA RYNEK ZEWNĘTRZNY

 • PCC Autochem Sp. z o.o. (100,00%)* – obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego,
 • PCC Apakor Sp. z o.o. (99,59%)* – wykonawstwo i remonty aparatury przemysłowej ze stali,
 • LabAnalityka Sp. z o.o. (99,89%) – usługi w zakresie badań substancji chemicznych i kontroli procesów chemicznych,
 • ZUS LabMatic Sp. z o.o. (99,94%)* – usługi w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu urządzeń i instalacji technologicznych,
 • Ekologistyka Sp. z o.o. (100,00%)* – gospodarka odpadami przemysłowymi,
 • CWB Partner Sp. z o.o. (97,50%) – usługi finansowo-kadrowe, consulting finansowy i doradztwo personalne,
 • ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. (99,98%) – zarządzanie strefą przemysłową Grupy PCC Rokita,
 • Chemia-Serwis Sp. z o.o. (100,00%) – prace gospodarcze,
 • Chemia-Profex Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna) – pośrednictwo zatrudnienia.

* – Objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (na dzień 31 grudnia 2015 roku) Grupy PCC Rokita S.A. spółki powiązane.

 

Wybrane dane finansowe PCC Rokita S.A.

(tys. zł)

2015

2014

2013

2012

2011

Przychody netto ze sprzedaży

1 048 749

1 092 943

1 101 188

1 167 312

1 193 933

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

101 294

81 021

77 223

82 854

97 614

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

91 277

75 759

65 823

268 123

57 981

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

84 760

71 211

58 284

266 367

52 219

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

149 178

164 552

114 644

111 676

105 405

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-130 777

-150 180

-83 118

-78 231

-57 154

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-57 232

57 130

-38 777

-39 814

-7 260

Przepływy pieniężne netto razem

-38 831

71 501

-7 251

-6 370

40 991

 

(tys. zł)

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Aktywa razem

1 268 795

1 240 180

1 039 804

982 740

1 180 311

Aktywa trwałe

1 000 791

917 445

778 009

731 625

886 710

Aktywa obrotowe

267 163

322 663

261 795

251 115

293 601

Kapitał własny

601 858

586 467

532 427

523 314

303 613

Kapitał zakładowy

19 853

19 853

18 265

18 265

18 265

Liczba akcji

19 853

19 853

7 941

7 941

7 941

 

Programy emisji obligacji PCC Rokita S.A. w latach ubiegłych

Kolejny Program Emisji Obligacji

Okres trwania

Pozyskane środki

I Program Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.

2012-2013

95 mln zł

II Program Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.

2014

47 mln zł

III Program Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.

2015

20 mln zł

 

W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące ze strony internetowej emitenta oraz innych źródeł, w szczególności „Prospektu Emisyjnego Podstawowego IV Programu Emisji Obligacji” i „Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii DA”.

Zobacz także