Zarząd PCC Rokita poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii BB. Łącznie ma być wyemitowanych 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 25 mln zł.

Obligacje będą miały stałe oprocentowanie wynoszące 5,5% p.a. (t.j. w skali roku) a ich wykup nastąpi po 5 latach od dnia przydziału. Emitent zastrzegł sobie również prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów (jego szczegóły poznamy po publikacji ostatecznych warunków emisji).

PCC Rokita wyemituje obligacje serii BBKupony będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Obligacje będą niezabezpieczone. Nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane.

Emitent planuje wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Szczegóły oferty (m. in. terminy oferty, ewentualny podział na transze, szczegóły opcji wcześniejszego wykupu przysługującego emitentowi) będą znane po publikacji Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii BB.

 

Emisja obligacje serii BB jest przeprowadzana jako część II Programu Emisji Obligacji. W jego ramach PCC Rokita może wyemitować obligacje o łącznej wartości do 200 mln zł. Prospekt emisyjny podstawowy Programu dopuszcza emisję obligacji zarówno o stałej jak i zmiennej stopie procentowej. Maksymalny termin wykupu obligacji może wynosić 10 lat.

 


 

Aktualizacja
2014.09.30.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii BB zostały opublikowane wczoraj.

Zapisy będą przyjmowane w dniach 1–10 października.

15 października planowane jest dokonanie przydziału obligacji. Obligacje serii BB będą przydzielane w pierwszej kolejności osobom, którym przydzielono obligacje serii AA w październiku 2012, a które złożyli ważne zapisy na obligacje serii BB. Dokładny algorytm przydziału opisany jest w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Ze względu na fakt pierwszeństwa przydziału obligacji dla inwestorów obejmujących obligacje serii AA oraz mając na uwadze duże zainteresowanie inwestorów wszystkimi dotychczasowymi emisjami obligacji spółki PCC Rokita, można oczekiwać dużej redukcji zapisów na papiery serii BB niekorzystających z preferencji w przydziale.

Zobacz także