W dniu 26 kwietnia 2017 roku rada nadzorcza koncernu paliwowego PKN Orlen wyraziła zgodą na drugi program emisji obligacji detalicznych. W ramach programu mogą zostać wyemitowane różne serie obligacji o wartości nominalnej do 1 mld złotych. Czas trwania programu to 12 miesięcy.

PKN Orlen logoObligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego, który będzie musiał być zatwierdzony przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego). Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie emitowanych obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Parametry poszczególnych serii obligacji takie jak sumaryczna wartość nominalna oferowanych walorów, ich cena emisyjna, termin zapadalności czy wysokość i rodzaj oprocentowania będą ustalane w zależności od sytuacji rynkowej oraz potrzeb finansowych spółki.

Pierwszy program emisyjny (lata 2013-2014) również opiewał na 1 mld złotych, a obligacje kolejnych serii bardzo szybko znajdowały nabywców, natomiast ceny na rynku wtórnym szybko urosły powyżej wartości nominalnej.

 

[Komentarz PIB-Obligacje]

Niski poziom rynkowych stóp procentowych, awersja do ryzyka wynikająca z wielu „defalutów”, jakie w ostatnim czasie nękały polski rynek obligacji korporacyjnych oraz wysoka wiarygodność emitenta pozwala z jednej strony oczekiwać dużego zainteresowania obligacjami emitowanymi w ramach drugiego programu emisyjnego PKN Orlen, a z drugiej strony należy liczyć się z relatywnie niskim poziomem oferowanych kuponów oraz długimi ”tenorami” (odległymi terminami wykupu) nowych obligacji.

Zobacz także