Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

porównaniu obligacji do lokat w zakresie możliwych do osiągnięcia zysków zdecydowanie wygrywają obligacje. Oprocentowanie obligacji waha się od kilku do kilkunastu procent, oprocentowanie lokat jest kilkukrotnie niższe. Należy jednak pamiętać o ryzyku inwestycji – istnieje prawdopodobieństwo problemów finansowych, a w skrajnym przypadku, upadłości emitenta obligacji. O bezpieczeństwie emisji świadczy więc podmiot emitujący obligacje. Najpewniejsze są obligacje skarbowe, mówi się o nich, że są wolne od ryzyka, jednak są słabo oprocentowane – na poziomie zbliżonym do lokat bankowych. Średnio ryzykowne są obligacje komunalne, dają nieco wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe. Najciekawsze pod względem oprocentowania są obligacje korporacyjne.

Wśród emitentów obligacji korporacyjnych, czyli inaczej obligacji komercyjnych, są duże i pewne podmioty (np. banki), jak i małe spółki. Dzięki temu inwestor może wybrać interesujące go oprocentowanie i ryzyko. W uzależnieniu od pewności emitenta oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji firm waha się od kilku do nawet dwudziestu procent rocznie. Inwestor ma więc do wyboru szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Obligacje korporacyjne to instrument, który pod względem oczekiwanej zyskowności przewyższa lokaty i obligacje skarbowe.

Pod względem czasu trwania inwestycji lokaty i obligacje lekko różnią się między sobą. Lokaty najczęściej mają termin trwania do roku, wśród obligacji korporacyjnych najpopularniejsze są obligacje o terminie do wykupu od jednego roku do trzech lat. Obligacje skarbowe najczęściej są emitowane na okres od dwu do dziesięciu lat.

Istotną dla inwestora kwestią jest możliwość wyjścia z inwestycji. W przypadku zerwania lokaty najczęściej traci się narosłe odsetki. Obligacje można sprzedać bez utraty narosłych odsetek, dotyczy to w szczególności obligacji notowanych na Catalyst.

Oprocentowanie lokat jest najczęściej stałe. W przypadku obligacji najpopularniejsze jest oprocentowanie zmienne, zależne od poziomu stóp procentowych. Jednak na rynku dostępna jest również cała oferta różnych sposobów oprocentowania obligacji, np. stałe czy zerokuponowe. Odsetki z lokat najczęściej wypłacane są na koniec okresu lokaty, z obligacji najczęściej wypłacane są w trakcie ich trwania, w określonych przed emisją okresach odsetkowych.

Lokaty bankowe są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do 100.000 euro. W przypadku obligacji często występują różnorodne zabezpieczenia, do których należą hipoteki, cesje, gwarancje, poręczenia i zastawy.

Lokaty oraz obligacje skarbowe dostępne są w bankach. Emisjami obligacji korporacyjnych zajmują się domy maklerskie oraz sami emitenci. Informacje o wybranych emisjach obligacji można uzyskać bezpośrednio od oferujących wypełniając wcześniej formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Obligacje stanowią interesującą alternatywę w stosunku do lokat bankowych. W portfelu inwestora nie powinno zabraknąć obligacji korporacyjnych. Oprócz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego inwestor zyskuje regularny dochód, wyższy niż w przypadku lokat czy obligacji skarbowych.