Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu. Podobnie jak w przypadku emisji akcji, to emitent określa warunki emisji obligacji, obligacje korporacyjne są więc elastycznym instrumentem, rzeczywiście dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku kredytu, obligacje nie dają prawa do udziału w majątku firmy, co pozwala przedsiębiorcy zachować pełną kontrolę na biznesem.

Obligacje korporacyjne to, tak samo jak akcje, papiery wartościowe. Emitując obligacje firma staje się dłużnikiem posiadacza obligacji, czyli obligatariusza oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych w obligacji warunków. Inaczej mówiąc obligacja to papier wartościowy, świadczący o dokonaniu przez wierzyciela pożyczki emitentowi oraz zobowiązujący emitenta do spełnienia ustalonych świadczeń.

Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że obligacje to instrument przeznaczony wyłącznie dla wielkich firm. W rzeczywistości emitentem obligacji korporacyjnych może być każda spółka z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna lub komandytowo-akcyjna. Na rynku pojawiają się zarówno wielkie emisje, o wartości liczonej w setkach milionów złotych, jak i mniejsze, o wartości nie większej niż kilka milionów złotych. Emisje obligacji nie mają określonego żadnego dolnego progu wartości – decyduje o nim wyłącznie przedsiębiorca.

Obligacje korporacyjne, jako forma dłużnego pozyskania kapitału najczęściej porównywane są do kredytów bankowych. W przeciwieństwie do kredytów, to nie bank ale emitent decyduje o wszystkich parametrach emisji, co pozwalaja na elastyczne dopasowanie obligacji do swoich potrzeb. Przedsiębiorca ustala wielkość emisji, rodzaj, wysokość i harmonogram wypłacanego oprocentowania, czas trwania obligacji, wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia, możliwość wcześniejszej spłaty lub możliwość żądania wykupu przez wierzyciela oraz decyduje o wprowadzeniu emisji do obrotu na Catalyst. Oczywiście ustalone parametry nie mogą być oderwane od warunków rynkowych – ograniczeniem dla emitenta są więc oczekiwania inwestorów, którzy nabywają obligacje.

W pozyskaniu finansowania za pomocą obligacji pomagają wyspecjalizowane podmioty. Organizatorzy emisji obligacji korporacyjnych są pośrednikami pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Określają oni możliwości wyemitowania obligacji przez dane przedsiębiorstwo, pomagają emitentowi w znalezieniu inwestorów chętnych do zainwestowania kapitału, przygotowują niezbędną dokumentację oraz uczestniczą w ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Wynagrodzeniem organizatora emisji jest płacona przez emitenta prowizja naliczana od wartości wyemitowanych obligacji.

Oferta obligacji może stanowić korzystniejszą dla przedsiębiorcy formę pozyskania kapitału niż emisja akcji czy kredyt inwestycyjny. Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje emisja obligacji korporacyjnych należy wypełnić formularz w serwisie PIB-Obligacje.pl.