W dniu 17 kwietnia 2014 r. Zarząd PCC Rokita SA podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii BA emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji.

W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 220.000 obligacji serii BA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Otwartą (50.000 sztuk) i Transzę Kaskadową (170.000 sztuk).

 

W Transzy Otwartej złożono 190 zapisów na 116 665 obligacji. W związku z przewagą popytu nad podażą dokonano proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji wyniosła 42,86%, zaś stopa redukcji wyniosła 57,14%. Obligacje nabyło 190 inwestorów.

W Transzy Kaskadowej przydział dokonany został zgodnie ze złożonym jednym zapisem. Inwestorowi przydzielono łącznie 170.000 Obligacji serii BA. W Transzy Kaskadowej redukcja nie wystąpiła.

Spółka pozyskała w sumie 22 mln złotych.

Zobacz także