Zarząd spółki ED invest S.A. poinformował, ze emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii A doszła do skutku. W dniu 16 maja 2014 r. dokonano przydziału 6.600 obligacji o 30 miesięcznym terminie zapadalności.

 

Obligacje były plasowane w ramach oferty prywatnej. Spółka pozyskała 6,6 mln złotych. Data wykupu obligacji to  16 listopada 2016 r. Kupony odsetkowe będą płacone kwartalnie.

Niezwłocznie po ustanowieniu zabezpieczenia, w postaci zastawów rejestrowych na ekspektatywach lokali i ekspektatywach garaży, przewidzianego w warunkach emisji, podjęte zostaną działania w celu wprowadzenia obligacji korporacyjnych serii A do obrotu na rynku Catalyst.

Zobacz także