W dniu 17 stycznia 2017 roku spółka ED invest poinformowała o podjęciu uchwały w sprawie emisji kolejnej serii obligacji korporacyjnych. Nowe obligacje (seria C) będą papierami na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka zaoferuje 10.000 obligacji, co oznacza, że w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych obligacji emitent pozyska 10 mln złotych. Natomiast próg emisji wynosi 8 mln złotych.

ED Invest logoW chwili emisji obligacje będą niezabezpieczone, jednak docelowo spółka planuje ustanowić zabezpieczenie w postaci, która szczegółowo wskazana będzie w warunkach emisji obligacji (WEO). Dzień przydziału wyznaczony zostanie nie później niż 31 marca 2017 roku.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie nowej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje serii C sprzedawane będą w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych inwestorów. Spółka podała w komunikacie, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, zależne stawki WIBOR 3M, a kupony odsetkowe wypłacane będą kwartalnie. Marża określona wstępnie przez spółkę to 4,5%, jednak może ona ulec zmianie po negocjacjach z potencjalnymi obligatariuszami.

Termin zapadalności obligacji to 2,5 roku, a obligacje nie będą uprawniały do świadczeń niepieniężnych.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji budowlanej Iskra VI w Warszawie. Jest to projekt realizowany we współpracy z wieloletnim partnerem biznesowym emitenta – Spółdzielnią Mieszkaniową „Gocław Lotnisko”.

Zobacz także