Zarząd ED invest S.A. poinformował 6 maja o uchwałach zmieniających warunki emisji obligacji serii A i B.

 • Została ustalona marża odsetkowa na poziomie 5%, która będzie dodawana do stawki WIBOR 3M w celu określenia wysokości kwartalnych kuponów od obligacji.
 • Zmieniony został próg dojścia emisji do skutku i wynosi on 6.500 sztuk prawidłowo subskrybowanych i opłaconych obligacji dla każdej z serii.
 • Podjęta została decyzja o podjęciu kroków celem wprowadzenia obligacji obu serii do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, którego organizatorem jest GPW.

O zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji spółka informowała w komunikacie na początku kwietnia. Zarząd spółki ED invest na mocy przyznanego przez radę nadzorczą upoważnienia podjął uchwały o emisji dwóch serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 złotych i zatwierdził 2 kwietnia 2014 r. dokumenty informacyjne.

Przekazano wtedy informacje o następujących parametrach emisji obligacji korporacyjnych serii A i B:

 • Każda z serii liczy do 7500 sztuk zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, emitowanych w formie niematerialnej.
 • Są to walory 30 miesięczne.
 • Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 złotych i jest równa cenie emisyjnej.
 • Celem obu emisji jest finansowanie przedsięwzięcia o nazwie "Osiedle Wilga VII" zadanie 8 na warszawskim Gocławiu, polegającego na zabudowie mieszkaniowo-usługowej.
 • Obligacje serii A i serii B są obligacjami zwykłymi na okaziciela.
 • Oprocentowanie obligacji obu serii będzie zmienne, równe w okresach odsetkowych sumie stawki WIBOR 3M i stałej marży procentowej, ustalonej w wyniku book buildingów, prowadzonych odrębnie dla każdej serii.
 • Oprocentowanie będzie wypłacane kwartalnie.
 • Obie serie obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych przez emitenta na rzecz administratora zabezpieczeń (CBT S.A.), pełniącego funkcję administratora zastawu na ekspektatywach lokali i ekspektatywach garaży wynikających z umów emitenta z warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową Gocław Lotnisko na budowę lokali mieszkalnych i miejsc garażowych w zadaniu 8 inwestycji ,,Wilga VII''.
 • Dojście do skutku obu emisji wymaga też zgody Plus Banku S.A. w Warszawie na zaciągnięcie przez emitenta zobowiązań w wyniku emisji obligacji.
 • Obligacje będą amortyzowane – oznacza to, że wraz z upływem 24 miesięcy od daty emisji obligacji nastąpi przymusowy wykup do 20 % obligacji na żądanie emitenta.

Zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta i na podstawie posiadanych na dzień zatwierdzenia dokumentu informacyjnego danych, łączna wartość zaciągniętych zobowiązań spółki z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych, na ostatni dzień kwartału (31.03.2014 r.), wyniosła 36 137 tys. zł.

Na podstawie analiz dokonanych przez zarząd, sytuacja finansowa emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego ED invest S.A., a w okresie trwania obligacji, jak również na chwilę zapadalności obu serii obligacji, emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie obligatariuszy. Jednocześnie zarząd spółki potwierdza, że wszelkie dane i informacje finansowe dotyczące spółki, będą opublikowane w trybie raportów okresowych, zgodnie z terminami podanymi w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 3 stycznia 2014 r., umożliwiając potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być finansowane z emisji obu serii obligacji, oraz ocenę zdolności emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

Zobacz także