Zarząd spółki ED Invest S.A. poinformował w komunikatach bieżących o częściowym wykupie obligacji w ramach tzw. Okresowej Amortyzacji. Przedterminowy wykup nastąpi zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji tej serii.

Przedterminowy wykup obligacji spółki ED Invest dotyczy papierów serii A, które są notowane na rynku obligacji Catalyst (obligacje EDI1116). Ostateczny wykup obligacji EDI1116 ma nastąpić w dniu 16 listopada 2016 roku.

 

Warunki przedterminowego wykupu obligacji spółki ED Invest

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd ED Invest SA wezwał posiadaczy obligacji serii A, do przedstawienia 20% z posiadanych przez nich obligacji, do przymusowego wykupu. Wykupionych zostanie dwadzieścia procent obligacji serii A, a więc 1.320 sztuk. Termin ostatecznego wykupu pozostałych w obrocie 5.280 obligacji spółki ED Invest S.A. jest ustalony na dzień 16 listopada 2016 roku.

Przedterminowy wykup obligacji został przewidziany na dzień 16 maja 2016 bieżącego roku (dzień wypłaty świadczenia). Dzień 16 maja jest jednocześnie dniem wypłaty odsetek od obligacji za VIII okres odsetkowy. Ustalenie prawa do uzyskania świadczeń z obligacji (ustalenie prawa do skorzystania z przedterminowego wykupu części obligacji) nastąpi w dniu 6 maja bieżącego roku.

Obligacje będą wykupione po kwocie równej wartości nominalnej obligacji ED Invest S.A., czyli po 1.000 złotych za każdą obligację. Wykupione obligacje będą podlegać umorzeniu w dacie Okresowej Amortyzacji (tj. 16 maja br.)

Rozliczenie transakcji przedterminowego wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji zostanie dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

 

Zawieszenie obrotu obligacjami ED Invest na Catalyst

W związku z przedterminowym wykupem części obligacji, spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o zawieszenie notowań obligacji EDI1116 od dnia 2 maja 2016 r. Giełda podjęła uchwałę o zawieszeniu notowań obligacji w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst w dniach od 2 maja bieżącego roku do dnia przedterminowego wykupu, czyli do dnia 16 maja 2016 r. (włącznie).

Zlecenia maklerskie na obligacje EDI1116 przekazane na Catalyst, które nie zostały zrealizowane do 29 kwietnia straciły ważność. Wznowienie przyjmowania zleceń maklerskich na obligacje ED Invest S.A. nastąpi po dniu częściowego przedterminowego wykupu.

Zobacz także