Getin Noble Bank SA poinformował 28 kwietnia 2014 r, że rada nadzorcza banku zatwierdziła uchwalony przez zarząd publiczny program emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 750 mln zł. W ciągu kilku najbliższych dni GNB złoży prospekt emisyjny programu w celu zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł oferowane w ramach programu, będą emitowane w seriach do maksymalnej kwoty 750 mln złotych.  Program potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy i obejmie co najmniej dwie serie obligacji.

Logo GNB

Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania obligacji ustali zarząd GNB w formie uchwały. W przypadku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotówkowych o długości ustalonej przez zarząd banku powiększoną o marżę.

Obligacje emitowane w ramach programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zobacz także