PCC Rokita opublikowała Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA. Łącznie ma być wyemitowanych 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 20 mln zł.

Obligacje będą miały stałe oprocentowanie wynoszące 5% p.a. (t.j. w skali roku) a ich wykup nastąpi po 5 latach od dnia przydziału. Emitent zastrzegł sobie również prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów.

PCC Rokita - logoKupony będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Obligacje będą niezabezpieczone. Nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane.

Emitent planuje wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Zapisy będą przyjmowane w dniach 16–23 czerwca.

25 czerwca planowane jest dokonanie przydziału obligacji. Obligacje serii CA będą przydzielane w pierwszej kolejności osobom, którym przydzielono obligacje serii AB w grudniu 2012, a które złożyli ważne zapisy na obligacje serii CA. Dokładny algorytm przydziału opisany jest w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Ze względu na fakt pierwszeństwa przydziału obligacji dla inwestorów obejmujących obligacje serii AB (sumaryczna wartość nominalna tych obligacji to 20 mln złotych) oraz mając na uwadze duże zainteresowanie inwestorów wszystkimi dotychczasowymi emisjami obligacji spółki PCC Rokita, możliwe jest wystąpienie redukcji zapisów na papiery serii CA niekorzystających z preferencji w przydziale.

Emisja obligacje serii CA jest przeprowadzana jako część III Programu Emisji Obligacji. W jego ramach PCC Rokita może wyemitować obligacje o łącznej wartości do 200 mln zł. Prospekt emisyjny podstawowy Programu dopuszcza emisję obligacji zarówno o stałej jak i zmiennej stopie procentowej. Maksymalny termin wykupu obligacji może wynosić 10 lat.

 

 

Komentarz

Długi, bo 5-letni termin zapadalności obligacji, stałe i niskie oprocentowanie oraz opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta będą sprawiać, że obligacje będą wrażliwe na zmiany poziomu stóp procentowych (ryzyko stopy procentowej). W przypadku wzrostu stóp procentowych, cena obligacji będzie spadać. W przypadku spadku stóp (co jednak jest, przy obecnym ich poziomie, już mało prawdopodobne), wzrost cen obligacji będzie ograniczany przez posiadaną przez emitenta opcję przedterminowego wykupu. Nikt nie będzie chciał zapłacić za obligacje wiele więcej niż nominał, skoro w każdej chwili emitent może ją od niego wykupić właśnie za 100 zł powiększone o premię nie większą niż 0,6%.

Obligacje niemieckiej spółki matki dają wyższe oprocentowanie w euro, niż seria CA w złotych: http://www.finanzen.net/anleihen/PCC-SE-Anleihen

Zobacz także