Zapisy na obligacje serii D emitowane przez Echo Investment zakończyły się błyskawicznie. Już pierwszego dnia zapisów zainteresowanie inwestorów przekroczyło pulę oferowanych papierów. Z tego powodu zapisy były przyjmowane tylko przez dwa dni (20 i 21 października), a wszyscy inwestorzy otrzymają mniej obligacji niż planowali kupić. Średnia stopa redukcji wyniosła 30%.

W dniu 17 października 2014 roku zakończyła się emisja 3-letnich obligacji korporacyjnych Lokum Deweloper S.A. Spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych (próg emisji wynosił 25 mln złotych). Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co zaowocowało nadsubskrypcją.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. poinformował w komunikacie, że emisja obligacji na okaziciela serii A doszła do skutku, zaś emitent dokonał przydziału obligacji. Ostatecznie inwestorzy zapisali się na 1.027 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Oznacza to, że spółka pozyskała środki pieniężne w kwocie 1,027 mln złotych.

Zarząd spółki BEST S.A. poinformował w komunikacie, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 16 października 2014 roku złożono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych walorów serii K2. W związku z tym inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 16 października zostaną przydzielone obligacje w liczbie wskazanej w złożonych i opłaconych zapisach. Natomiast zapisy złożone w dniach 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował w raporcie bieżącym o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BB. Zapisy na obligacje trwały w dniach 1-10 października 2014 r.

Ofertą objętych było 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniosła więc 25 mln zł.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 7,46% (w poprzednim kwartale 7,60%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 4,50% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,97% (w poprzednim kwartale 3,93%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 66% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 88% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Obecnie (05.10.2014) można stwierdzić, że założenie o wyrównywaniu dysproporcji we wrześniu na krótkim i długim końcu krzywej w znacznym stopniu potwierdziło się. Oznacza to, że rentowności na krótkim i długim końcu krzywej spadły nieco bardziej niż w środkowym segmencie.

W dniu 26 września 2014 roku zarząd spółki Kancelaria Medius dokonał przydziału 22.801 sztuk obligacji serii D. Oznacza to, że emisja doszła do skutku, a krakowska spółka  pozyskała 2.280.100 zł. Dzień wykupu obligacji serii D przypada 26 września 2016 r. Emisja obligacji korporacyjnych odbyła się w trybie emisji niepublicznej (prywatnej).

Zarząd spółki 2C Partners poinformował, że w dniu 19 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 3000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1000 zł  każda. Emisja doszła zatem do skutku, a emitent pozyskał 3 mln złotych.

Spółka poinformowała, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 10 września 2014 r. złożono zapisy na większą liczbę obligacji serii C niż było oferowanych.  Oznacza to, że w dniu 10 września 2014 r. miał miejsce tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów.