Getin Noble Bank SA poinformował 28 kwietnia 2014 r, że rada nadzorcza banku zatwierdziła uchwalony przez zarząd publiczny program emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 750 mln zł. W ciągu kilku najbliższych dni GNB złoży prospekt emisyjny programu w celu zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł oferowane w ramach programu, będą emitowane w seriach do maksymalnej kwoty 750 mln złotych.  Program potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy i obejmie co najmniej dwie serie obligacji.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. poinformował o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego programu publicznych emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

Zarząd PKN Orlen poinformował, że w dniu wczorajszym (23 kwietnia 2014 r.) złożono zapisy na ponad 1 mln sztuk obligacji serii F. Oznacza to, że termin zapisów (przedłużony kilka dni temu do 9 maja) zostanie skrócony i jeszcze tylko dzisiaj (24 kwietnia) będzie można składać zapisy na obligacje korporacyjne Orlenu.

Zarząd o PKN ORLEN po informował 22 kwietnia, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii F zostaje przedłużony. Zapisy pierwotnie miały trwać nie dłużej niż do 22 kwietnia. Wg nowych warunków emisji na obligacje płockiej spółki będzie można się zapisywać do 9 maja 2014 roku. Cena emisyjna będzie rosła codziennie, aby 9 maja osiągnąć 100,41 zł.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. Zarząd PCC Rokita SA podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii BA emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji.

W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 220.000 obligacji serii BA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Otwartą (50.000 sztuk) i Transzę Kaskadową (170.000 sztuk).

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec pierwszego kwartału 2014 roku wyniosło 7,76%. W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne przynosiły ok. 3,75% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,99%. Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 107% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 94% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Getin Noble Bank S.A. wyemitował 81.583 sztuk obligacji serii PP3-XI o łącznej wartości 81.583.000 złotych. Bank oferował obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła 81.583.000 złotych, z tego powodu nie wystąpiła redukcja zapisów.

 Zarząd BEST S.A. poinformował, że z powodu dużego zainteresowania inwestorów, 3 kwietnia sumaryczna wielkość zapisów złożonych na obligacje serii K1 przekroczyła ilość oferowanych papierów. W związku z tym okres przyjmowania zapisów na obligacje serii K1 zostaje skrócony. Jeszcze tylko dzisiaj (4 kwietnia) można składać zapisy na te obligacje.

Zgodnie z oczekiwaniami emisja obligacji serii E PKN Orlen jeszcze dobrze się nie zaczęła, a już się skończyła. Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów inwestorzy zgłosili zainteresowanie większą ilością obligacji niż spółka zamierzała wyemitować. W związku z tym faktem, zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii E zostaje skrócony.

Zarząd KRUK S.A. poinformował, że Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę kupna od Getin Noble Banku portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami, obejmujących wierzytelności z tytułu dokonanych przez bank czynności bankowych z dłużnikami o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 710 mln zł, za cenę 230 mln zł. Oznacza to, że pakiet został wyceniony na 32,4%. Wierzytelności zostaną ujęte w księgach rachunkowych FIZ PROKURA w wartości ewidencyjnej równej cenie nabycia.