Voxel S.A. przeprowadził emisję obligacji korporacyjnych serii E o wartości nominalnej 10 mln zł. Dwuletnie, zabezpieczone obligacje są oprocentowanie na poziomie WIBOR 6M + 4,5%. Do obrotu na rynku Catalyst powinny trafić w sierpniu.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec drugiego kwartału 2014 roku wyniosło 7,60% (w poprzednim kwartale 7,76%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3,50% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,93% (w poprzednim kwartale 3,99%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 117% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 93% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Obecnie (04.07.2014) można stwierdzić, że dla czasów do wykupu leżących w środkowej części krzywej  (od 1 do 10 lat do wykupu) rentowności spadają, co oznacza, że ceny obligacji rosną. Pozostałe segmenty znalazły się w przynajmniej chwilowej stabilizacji.

Widać trwający od grudnia 2013 r. spadek rentowności dla 5 lat do wykupu i podobne zachowanie dla 1 roku do wykupu. Wyraźne wahnięcie rentowności w dół w marcu 2014 przypisywać można sytuacji na Ukrainie i nagłemu wzrostowi awersji do ryzyka z tym związanemu. Po pewnym odreagowaniu rynek długu wrócił do zachowania obserwowanego w horyzoncie kilkumiesięcznym, czyli do systematycznego spadku rentowności.

W okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 3 lipca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii B większą od łącznej liczby oferowanych papierów, co powoduje, że w dniu 3 lipca 2014 r. miał miejsce tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. W związku z tym okres przyjmowania zapisów został skrócony do 4 lipca, a przydział obligacji nastąpi 7 lipca br.

Zarząd PCZ S.A. poinformował o zakończeniu emisji i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii G.

Ofertą prywatną objętych było 10.000 obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 5,25%, jednak jego minimalna wysokość to nie mniej niż 9,4% w skali roku. Odsetki są wypłacane w okresach kwartalnych.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. poinformował, że od rozpoczęcia zapisów do dnia 27 czerwca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii A większą od łącznej liczby oferowanych papierów. Z tego powodu następuje skrócenie okresu przyjmowania zapisów, a termin przydziału obligacji serii A ustalono na 1 lipca 2014 r. Oznacza to, ze spółce udało się w dwa dni pozyskać 50 mln złotych.

Dnia 20 czerwca 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych poinformowała o utworzeniu Instytutu Analiz i Ratingu, którego główną rolą ma być wydawanie ratingów obligacjom korporacyjnym notowanym na rynku Catalyst. Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie prasowym:

Zarząd ED invest S.A. poinformował o dokonaniu wpisów zastawów rejestrowych ustanowionych na Ekspektatywach Lokali i Miejsc Postojowych przysługujących spółce. Celem zastawów jest zabezpieczenie roszczeń posiadaczy obligacji serii A ED invest S.A.

22 maja zakończyła się pierwsza kaskadowa publiczna oferta sprzedaży obligacji PCC Rokita serii BA. Oferta obejmowała 40.000 szt. pięcioletnich obligacji PCC Rokita serii BA, oprocentowanych 5,5% w skali roku. Oferta zaczęła się 20 maja, ale już drugiego dnia łączna liczba obligacji objętych zapisami nieznacznie przekroczyła liczbę obligacji oferowanych. W związku z tym sprzedający zakończył przyjmowanie zapisów. Inwestorzy złożyli w sumie 79 zapisów.

Zarząd spółki ED invest S.A. poinformował, ze emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii A doszła do skutku. W dniu 16 maja 2014 r. dokonano przydziału 6.600 obligacji o 30 miesięcznym terminie zapadalności.