Zarząd BEST S.A. poinformował, że z powodu dużego zainteresowania inwestorów, 3 kwietnia sumaryczna wielkość zapisów złożonych na obligacje serii K1 przekroczyła ilość oferowanych papierów. W związku z tym okres przyjmowania zapisów na obligacje serii K1 zostaje skrócony. Jeszcze tylko dzisiaj (4 kwietnia) można składać zapisy na te obligacje.

Zgodnie z oczekiwaniami emisja obligacji serii E PKN Orlen jeszcze dobrze się nie zaczęła, a już się skończyła. Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów inwestorzy zgłosili zainteresowanie większą ilością obligacji niż spółka zamierzała wyemitować. W związku z tym faktem, zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii E zostaje skrócony.

Zarząd KRUK S.A. poinformował, że Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę kupna od Getin Noble Banku portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami, obejmujących wierzytelności z tytułu dokonanych przez bank czynności bankowych z dłużnikami o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 710 mln zł, za cenę 230 mln zł. Oznacza to, że pakiet został wyceniony na 32,4%. Wierzytelności zostaną ujęte w księgach rachunkowych FIZ PROKURA w wartości ewidencyjnej równej cenie nabycia.

W dniu 26 marca odbyło się pierwsze notowanie obligacji serii H3 spółki MCI Management (MCI1216). W ciągu dnia zawarto dziesięć transakcji. Pierwsza wymiana odbyła się po kursie 101,15%. W ciągu sesji cena obniżyła się jeszcze do 100,1%, aby zakończyć dzień na poziomie 101% nominału. Wolumen obrotu dziennego to zaledwie 81 obligacji, wydaje się jednak, że mimo tego, debiut można uznać za udany.

Zarząd spółki poinformował, że w dniu 24 marca 2014 roku podjął uchwałę o nieprzeprowadzaniu emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1. Jako przyczynę takiej decyzji wskazano otrzymanie przez MNI oferty nabycia aktywów telekomunikacyjnych za kwotę 100 mln zł.

Wczoraj (17 marca) na platformie Catalyst zadebiutowały obligacje serii A Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. W pierwszym dniu notowań zawarto transakcje 50 obligacjami po kursie równym cenie nominalnej.

Getin Noble Bank S.A. wyemitował w dniu 14 luty 2014 r. 100.000 sztuk obligacji korporacyjnych serii PP3-IX o łącznej wartości 100 mln złotych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 1.000 złotych. Inwestorzy złożyli i opłacili zapisy na kwotę 123,92 mln złotych.

W dniu dzisiejszym (13 lutego 2014 r.) udanie zadebiutowały na rynku Catalyst obligacje spółki SAF S.A. Pierwsze transakcje miały miejsce po kursie 101,3, a cena zamknięcia wyniosła 101,2. Do obrotu zostało wprowadzone 20.000 sztuk obligacji oznaczonych kodem SAF1115, o wartości nominalnej 100 zł każda. Są to papiery dwuletnie o stałym oprocentowaniu równym 9,0%.

Zarząd BEST S.A. w dniu 6 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji przez Spółkę. Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000.000 zł. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

28 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji spółki PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Prospekt będzie stanowił podstawę emisji i publicznego oferowania obligacji korporacyjnych spółki oraz ich dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym.