Zarząd BEST S.A. w dniu 6 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji przez Spółkę. Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000.000 zł. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

W związku z planowanym Programem emisyjnym, Best sporządził prospekt, który zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanej w ramach Programu zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Emitenta.

Zobacz także