Zarząd BEST S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych serii K3 oraz ustalenia ostatecznych warunków tejże emisji. Jest to kolejna emisja w ramach publicznego programu emisji obligacji realizowanego w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Spółka zaoferuje 350.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych. Obligacje będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone.

Zapisy na obligacje potrwają od 9 do 20 lutego. Obligacje będą oferowane z dyskontem – cena emisyjna będzie niższa od nominału, a jej wysokość będzie zależna od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje.

Dzień składania zapisu

 Cena emisyjna

9 lutego 2015 r.

99,58 zł

10 lutego 2015 r.

99,59 zł

11 lutego 2015 r.

99,61 zł

12 lutego 2015 r.

99,62 zł

13 lutego 2015 r.

99,64 zł

14 lutego 2015 r.

99,65 zł

15 lutego 2015 r.

99,67 zł

16 lutego 2015 r.

99,68 zł

17 lutego 2015 r.

99,70 zł

18 lutego 2015 r.

99,71 zł

19 lutego 2015 r.

99,72 zł

20 lutego 2015 r.

99,74 zł

 

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M + 3,3 % w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Obligacje zostaną wykupione w terminie 4 lat od dnia emisji po ich wartości nominalnej.

Wpływy netto z emisji obligacji serii K3 zostaną przeznaczone na:

  • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności,
  • finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów,
  • refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Best.

Spółka poinformowała również dzisiaj (4 lutego 2015 r.), że wykupi przed terminem wszystkie obligacje serii H oraz serii I. Można zatem założyć, że ok. 25 mln złotych z nowej emisji posłuży właśnie do wykupienia obligacji serii H oraz I.

Zobacz także