Zarząd BEST S.A. w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K2 w ramach publicznego programu emisji obligacji. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50 mln złotych.

 Logo Best

Parametry emisji

Obligacje serii K2:

  • oferowane będą po cenie emisyjnej równej nominałowi (100 zł);
  • będą papierami zdematerializowanymi, na okaziciela;
  • nie będą zabezpieczone;
  • będą oferować stałe oprocentowanie w wysokości 6,00% w skali roku, z kuponem płatnym co kwartał;
  • wykupione zostaną po 4 latach.

 

Harmonogram oferty

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji)

1 października 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

14 października 2014 r.

Termin przydziału

17 października 2014 r.

Przewidywany Dzień Emisji

30 października 2014 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości

do 25 października 2014 r.

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na liczbę obligacji korporacyjnych serii K2 większą od łącznej liczby oferowanych walorów. Emitent ma również prawo przedłużyć okres przyjmowania zapisów na obligacje.

 

Cel emisji

Wpływy netto z emisji obligacji serii K2 zostaną przeznaczone na:

  • finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych);
  • rozszerzenie skali działalności Grupy, w tym uzyskanie przez Grupę 100-procentowego udziału w BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
  • refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

 

Dodatkowe informacje

Emitent planuje poniesienie w przyszłości kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W okresie do wykupu serii K2, emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Best na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji.

Emitent złoży wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Przewidywany pierwszy dzień notowań to 13 listopada 2014 r.

Zobacz także